• Novinky

      • Zoznam prijatých uchádzačov na štúdium pre školský rok 2021/2022 - po 2. kole

      • Pre študijný odbor 6317 M obchodná akadémia:

       stály kód žiaka

       1. 12KOA

       2. 92KOA

       3. 82KOA

       4. 62KOA

       Pre študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby:

       stály kód žiaka

       1. 32KIS

       2. 72KIS

       3. 22KIS

       4. 42KIS

       Zápis prijatých uchádzačov na štúdium prebieha denne od 08.00 do 16.00 hod na riaditeľstve školy.

       Viac informácií na tel.: 0904 682 778

       V Košiciach 22.júna 2021PaedDr. Peter Ivan, riaditeľ školy

      • Externé štúdium - prihlasovanie

      • Záujemcom o externé štúdium (získanie maturity, získanie špecializácie o odbore) oznamujeme, že prihlášky  na štúdium prijímame aj po termíne 31.5.2021.

       Prihlášku je možné podať elektronicky prostredníctvom webovej stránky školy: 

      • Oznámenie o konaní 2.kola prijímacích skúšok

      • Riaditeľ SSOŠ ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA DA VINCI, Tajovského 15, Košice, v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodol o konaní 2. kola prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022 na denné štúdium v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia. a v študijnom odbore 7237 M informačné systémy a služby.

       1. Na voľné miesta bude možné prijať:
       • uchádzačov o štúdium v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia,
       • uchádzačov o štúdium v študijnom odbore 7237 M informačné systémy a služby.
       1. V druhom kole možno prijať len tých žiakov, ktorí neboli prijatí na žiadnu strednú školu v prvom kole prijímacích skúšok.
       2. V termíne do 16. júna 2021 je možné podať prihlášku na štúdium na SŠ na svoju ZŠ alebo aj priamo k nám prostredníctvom skenu tlačiva prihlášky cez email, alebo poštou.
       3. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční 22. júna 2021. Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 23. júna 2021. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 25. júna 2021 strednej škole záväzné potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe.
       4. Ďalšie informácie o prijímacom konaní možno získať aj na www.kadavinci.sk alebo na tel.: 0904 682 778.

        

        

        

        

        

       V Košiciach 31.05.2021                                                                   PaedDr. Peter Ivan

                                                                                                                     riaditeľ školy

        

      • Prezenčné vzdelávanie od 10. mája 2021

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ a v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID automatu sa s účinnosťou od 10.05.2021 obnovuje školské vyučovanie.V týždni od 10.05.2021 bude okres Košice podľa školského COVID automatu v I. stupni varovania – teda v ružovej farbe a na základe toho bude prebiehať prezenčná forma vyučovania pre všetkých žiakov školy.

       Pripomíname, že v súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania sme povinní rešpektovať Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu, opatrenia Úradu verejného zdravotníctva a zriaďovateľa.

       V pondelok 10.5.2021 udeľujeme žiakom Riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - konanie prijímacích skúšok v 2. termíne.

       Od utorka 11.5.2021 sa žiaci zúčastňujú prezenčného vyučovania podľa upraveného rozvrhu hodín.

       Aktuálne usmernenia k otváraniu školy budeme dopĺňať po ich zverejnení na stránke MŠVVaŠ SR a štátnych orgánov.

        

       PaedDr. Peter Ivan

       riaditeľ školy

      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - online už vo štvrtok 18.marca

      • Navštívte nás na ďalšom online Dni otvorených dverí

       Súkromnej SOŠ ekonomickej KOŠICKEJ AKADÉMIE DA VINCI,

       vo štvrtok 18.03.2021 od 15:00 do 17:00 hod!

       Spýtajte sa na všetko čo vás zaujíma o štúdiu, prijímačkách a škole!

       Pripojiť sa budete môcť po kliknutí na kanál 1 až 6 prostredníctvom aplikácie MS TEAMS alebo cez akýkoľvek internetový prehliadač vo svojom počítači.

        

       PROGRAM:

       Kanál č. 1 – Vedenie školy

       Otvorenie DOD 

       • úvodné informácie o škole a štúdiu,
       • predstavenie partnera vo vzdelávaní - spoločnosti DELL Slovakia, 
       • otázky pre vedenie školy,

       Kanál č. 2 – Informácie k prijímaciemu konaniu

       • aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu pre šk.r.2021/22,

       Kanál č. 3 – Školský poradca

       • informácie k podmienkam štúdia, 
       • informácie k úprave prijímacej skúšky pre žiakov so ŠVVP a k individuálnej integrácii,

       Kanál č. 4 – Informácie k štúdiu v odbore OBCHODNÁ AKADÉMIA

        

       Kanál č. 5 – Informácie k štúdiu v odbore INFORMAČNÉ SYSTÉMY A SLUŽBY

        

       Kanál č. 6 - Informácie k výučbe cudzích jazykov

       • informácie k maturitným skúškam s cudzích jazykov,
       • informácie k vyučovaniu cudzích jazykov pre žiakov.

                                                                                                                                                                             

       V školskom roku 2021/2022 pre Vás otvárame 2 triedy.

       Ponúkame štúdium s rozšírenou výučbou cudzích jazykov a IT v odboroch:

       • Obchodná akadémia so zameraním na informačné systémy podniku,
       • Informačné systémy a služby.

        

       Našimi partnermi vo vzdelávaní sa stali spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions, a DELL Slovakia.

        

       Po návšteve DOD Vás prosíme o spätnú väzbu a vyjadrenie názoru cez krátky dotazník, ktorý nájdete TU

        

       Pre prezretie videí o škole klikajte na:

       https://www.youtube.com/channel/UC0GfZEZObBH45C75uljOmhw

        

       alebo rolujte nižšie na stránke školy :)

        

       Váš Tím KADAVINCI

        

       ver.17.3.2021

      • Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu na štúdium pre školský rok 2021/2022 ver. k 24.02.21

      •  

       Vzhľadom na súčasnú zložitú spoločenskú situáciu je proces výberu strednej školy veľmi náročný a neprehľadný. Aktuálne opatrenia nám žiaľ znemožňujú realizovať DOD v rozsahu a forme ako po iné roky.

       Aj napriek tomu, Vám veľmi radi predstavíme našu školu počas individuálnej konzultácie pri zachovaní protiepidemiologických opatrení.

       Ponúkame Vám: 

        

       Podmienky prijímacieho konania:

       1. Úspešné absolvovanie prijímacej skúšky z predmetov Matematika a Slovenský jazyk a literatúra
       2. Uchádzači, ktorí dosiahnu v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % budú prijatí aj keď nevyhoveli kritériám prijímacieho konania.
       3. Poradie uchádzačov v jednotlivých študijných odboroch sa určí podľa celkového súčtu bodov prijímacej skúšky z Matematiky a Slovenského jazyka a literatúry.

       Pri rovnosti bodov sa uprednostní uchádzač, ktorý:

       a) má lepší celkový prospech zo ZŠ v 6. až 9. ročníku,

       b) má lepšie výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ,

       c) je úspešným riešiteľom olympiády, resp. odbornej súťaže aspoň v okresnom kole.                                                         

            4. Žiaci so ŠVVP budú mať upravené podmienky skúšky na základe žiadosti o úpravu, ktorú spolu s              aktuálnou dokumentáciou priložia k prihláške na štúdium.

        

       Prihlášky na štúdium podať riaditeľovi ZŠ do 8. apríla 2021.

        

       Ak sa na základe rozhodnutia ministra neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú. 

        

       Aktuálne Usmernenie MŠVVaŠ SR pre prijímacie konanie na stredné školy nájdete TU

         

       V Košiciach, 16. 02. 2021                                                               PaedDr. Peter Ivan

                            ver. 24.02.2021                                                                riaditeľ školy

      • Spoznajte nás virtuálne

      • Virtuálna prehliadka  školy

       Spoznajte školu a podmienky štúdia v komentovanej prezentácii školy

       Spoznajte učiteľský zbor

       Školský poradca informuje

        

        

       Pozrite si vyjadrenie nášho partnera vo vzdelávaní spoločnosti DELL Technologies ...

       Vyjadrenie nášho partnera vo vzdelávaní spoločnosti DEUTSCHE TELEKOM IT SOLUTIONS SLOVAKIA...

      • Ekonomická olympiáda - výsledky školského kola

      • V decembri 2020 sa žiaci 2.,3. a 4.ročníka zúčastnili školského kola Ekonomickej olympiády, ktorú organizuje INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Je to medzinárodná súťaž v znalostiach ekonómie a financií.

       Najlepšie výsledky dosiahli: Simona Timková 4.A, Barbora Lacková 3. A, Lukáš Prášil 4.A. Srdečne im gratulujeme !

       Na krajskom kole Ekonomickej olympiády bude našu školu reprezentovať Lukáš Prášil.

       Držíme mu palce!!!

      • "Simply the Best" Súťaž pre deviatakov

      • Od utorka 8.12 do  utorka 15.12.2020 pozývame všetkých deviatakov z košického kraja, aby si otestovali svoju angličtinu v teste „Simply the Best“ .

       Výhercov vecných cien - anglickej beletrie a darčekov od Oxford books žrebujeme počas virtuálneho Dňa otvorených dverí  16.12.2020.

       Tak neváhaj a pusti sa do toho :-) 

      • Začiatok spolupráce s Deutsche Telekom IT Solutions

      • Vo štvrtok 22. októbra sme podpisom Memoranda o vzájomnej spolupráci s najvýznamnejším zamestnávateľom v kraji Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia odštartovali partnerstvo s cieľom vytvoriť kvalitné podmienky odborného vzdelávania pre potreby trhu práce.

       Tešíme sa na spoluprácu a vnímame tento záväzok ako príležitosť ďalšieho rozvoja odborného vzdelávania a neustálej modernizácie materiálneho zázemia a skvalitňovania vzdelávacieho procesu.

       Orientácia vzdelávacieho profilu na potreby trhu práce v úzkej spolupráci  s partnermi vo vzdelávaní – zamestnávateľmi sú potvrdením vízie našej školy stať sa "modernou strednou školou – lídrom v prepájaní odborného vzdelávania a trhu práce."


      • SÚŤAŽ PRE DEVIATAKOV!

      • Zapoj sa a vyhraj :)

        

       Pre žiakov 9. ročníka je spustený vedomostný kvíz z finančnej gramotnosti „FINGRAM“.

       Pozor, pozor, deviataci !!!

       Zaregistrujte sa na dole uvedený link a spustite kvíz. Odpovedzte na otázky. Budete zaradení do žrebovania o hodnotné ceny. Ak pri registrácii uvediete aj meno učiteľa, ktorý váso kvíze informoval, získava cenu aj on.

       Kvíz trvá do konca novembra 2020 !

       Neváhajte a prihláste sa hneď link: https://forms.gle/ckZvzuhG5dCovPqEA

        

      • VYBERÁŠ SI STREDNÚ?

      • Nestačia ti informácie z webu :)

       Nechce sa ti preklikávať  jednotlivé stránky :)

       Nechce sa ti čítať rozsiahle popisy:)

       My ti všetko vysvetlíme a ukážeme OSOBNE (v súlade so všetkými COVID opatreniami) !

        

       Tento školský rok bude veľkou výzvou pre nás všetkých.

       Pravdepodobne nebude možné realizovať tradičné workshopy a prezentácie na školách, aby sme sa ti osobne predstavili.

       Aj napriek súčasným COVID obmedzeniam ti radi priblížime štúdium v našej škole:

        

       • počas individuálnej prehliadky školy - každý utorok a štvrtok 
       • kedykoľvek osobne pri návšteve našej školy 

        

       Na individuálnu prehliadku školy sa objednaj:

       Emailom: skola@kadavinci.sk

       Telefonicky: Riaditeľ školy -  PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778

        

                          

      • Udelenie riaditeľského voľna - 12. 10. 2020

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       na základe dnešného oznámenia ministra školstva SR prechádzajú stredné školy od 12.10.2020 na dištančné vzdelávanie až do odvolania.

       Riaditeľ školy udeľuje riaditeľské voľno žiakom na zajtra 12.10.2020 z dôvodu prípravy materiálno - technického a organizačného riešenia vzdelávacieho procesu školy.

       Dištančné vzdelávanie začína podľa upraveného rozvrhu a pravidiel v utorok 13.10.2020.

       Po vydaní rozhodnutia MŠVVaŠ SR Vás budeme podrobnejšie informovať.

       Prosíme žiakov, aby kontaktovali svojich triednych učiteľov a dohodli si režim prebratia študijných materiálov a osobných vecí zo školy.

       Ďakujeme za pochopenie.

        

       PaedDr. Peter Ivan 

       riaditeľ školy

        

       V Košiciach 11. 10. 2020

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
   • skola@kadavinci.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15, 040 01 Košice Slovakia
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje