• Novinky

      • Pomôžme našim...

      • Vojna dokáže v okamihu zmeniť život človeka. Bežné každodenné starosti sa zrazu zmenia na boj o život.

       Naša škola vyjadruje podporu a účasť svojim študentom pochádzajúcim z Ukrajiny. Našťastie sú na Slovensku živí a zdraví, no v obavách o svoje rodiny a hlavne odrezaní od finančných prostriedkov svojich rodičov...

       Preto sa naša škola rozhodla adresne pomôcť práve im, našim deviatim ukrajinským študentom.

       Sú neodmysliteľnou súčasťou našich tried. Okrem materiálnej zbierky potravín, ktorú spustil školský parlament, sme zriadili transparentný účet , na ktorý je možné prispieť, aby sme im aspoň trochu uľahčili život. Majme všetci na pamäti, že sa jedná o pomoc dlhodobú...

       Nik nevie, ako dlho bude situácia trvať. Menšia ale pravidelná čiastka našim žiakom určite pomôže prekonať toto náročné obdobie, pomôže im preklenúť obdobie bez finančnej podpory ich rodičov.

       Pomáhame adresne, vieme presne komu a na čo vyzbierané financie pôjdu. O použití prostriedkov Vás budeme pravidelne informovať.

       Názov účtu: Košická akadémia

       Číslo transparentného účtu:

       SK63 0200 0000 0045 7129 6958

       Ich svetielko radosti v očiach a veľká vďaka budú tou najväčšou odmenou...

       Ďakujeme.

      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - online 3. marca 2022

      • Pozývame Vás na ďalší DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ KOŠICKEJ AKADÉMIE

       vo štvrtok 3. marca 2022 od 16:00 do 19:00 hod!

       Dozviete sa všetko, čo vás zaujíma o štúdiu, prijímačkách a škole!

       Pripojiť sa môžete kliknutím na konkrétny KANÁL uvedený nižšie cez akýkoľvek internetový prehliadač vo svojom počítači alebo prostredníctvom aplikácie MS TEAMS.

       Program DOD:

       Kanál - Úvodné informácie o škole a štúdiu

       • ­úvodné informácie o škole a štúdiu
       • informácie k prijímaciemu konaniu pre šk.r.2022/23
       • kritéria prijímacieho konania pre šk. rok 2022/2023
       • rozsah učiva na prijímacie skúšky z predmetov SJL a MAT

       Hlavná prezentácia školy o 16:00, 17:00 a 18:00 hod.

        

       Kanál – Informácie k štúdiu v odbore OBCHODNÁ AKADÉMIA

       • Prezentácie odboru o 16:30, 17:30 a 18:30 hod.
       • teoretické a praktické odborné predmety v odbore OA
       • účtovníctvo, účtovný softvér, certifikáty KROS
       • súvislá odborná prax / praktické vyučovanie
       • uplatnenie našich absolventov v praxi
       • Študentská firma a aktivity v spolupráci s JA Slovensko
       • certifikáty v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia
       • spolupráca so zamestnávateľmi – DTITS SK

       Kanál – Informácie k štúdiu v odbore INFORMAČNÉ SYSTÉMY A SLUŽBY

       • Prezentácie odboru o 16:30, 17:30 a 18:30 hod.
       • aplikačný softvér
       • praktické vyučovanie
       • uplatnenie našich absolventov v praxi
       • spolupráca so zamestnávateľmi – DELL Technologies

       Kanál - Informácie k výučbe cudzích jazykov

       • Prezentácie o 16:45, 17:45, a 18:45 hod.
       • informácie k maturitným skúškam z cudzích jazykov
       • informácie k vyučovaniu cudzích jazykov pre žiakov
       • krúžková činnosť
       • Erasmus +

       Kanál – Informácie k prijímaciemu konaniu

       • skúste si prijímačkové testy zo SJL a MAT

       Kanál – Školský poradca

       • informácie k podmienkam štúdia
       • informácie k úprave prijímacej skúšky pre žiakov so ŠVVP a k individuálnej integrácii

                                                                                                                                                                             

       Po návšteve DOD Vás prosíme o spätnú väzbu a vyjadrenie názoru cez krátky dotazník, ktorý nájdete TU

        

       Pre prezretie videí o škole klikajte na:

       https://www.youtube.com/channel/UC0GfZEZObBH45C75uljOmhw

        

       Tešíme sa na Vás !

      • Školský semafor a časté otázky

      • aktualizácia k 26.11.2021

       Dňa 26. 11. 2021 bol aktualizovaný manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra. (v prílohe)

       Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

        

       Zoznámte sa s nimi v prílohách:

      • Otvorenie školského roka 2021/2022 - denné štúdium

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022 (v prílohe), ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.


       Školský rok 2021/202 otvoríme dňa 2.9.2021 nasledovne:


       8.00 – vstup žiakov 1. ročníka

       9.00 – vstup žiakov 2. až 4. ročníka


       9.30 -  slávnostné otvorenie školského roka


       Pri nástupe do školy 2.9. je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti –(v prílohe)

       Žiaci prichádzajú do školy bez doprovodu zákonného zástupcu z dôvodu eliminácie rizík v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid – 19.

       Všetci žiaci sú povinní mať so sebou 2 ks rúšok a hygienické vreckovky.

       Žiaci sú povinní dodržiavať zvýšené opatrenia podľa odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva – ROR (Ruky, Odstup, Rúško)


       V piatok 3.9.2021 majú všetci žiaci školy triednické hodiny, v rámci ktorých prevezmú učebnice a oboznámia sa so Školským poriadkom, BOZP, Smernicou proti šikanovaniu.

        

       Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vás.


       ​​​​​​​PaedDr. Peter Ivan

       riaditeľ školy

      • Otvorenie školského roka 2021/2022 - večerné a externé štúdium

      • Milí žiaci,

       Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022 (v prílohe), ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.


       Školský rok 2021/202 otvoríme dňa 2.9.2021 o 15:30 hod v Aule školy.


       Pri nástupe do školy 2.9. je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti –(v prílohe)

       Všetci žiaci sú povinní mať so sebou 2 ks rúšok a hygienické vreckovky.

       Žiaci sú povinní dodržiavať zvýšené opatrenia podľa odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva – ROR (Ruky, Odstup, Rúško)

        

       Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vás.


       PaedDr. Peter Ivan

       riaditeľ školy

      • Zoznam prijatých uchádzačov na štúdium pre školský rok 2021/2022 - po 2. kole

      • Pre študijný odbor 6317 M obchodná akadémia:

       stály kód žiaka

       1. 12KOA

       2. 92KOA

       3. 82KOA

       4. 62KOA

       Pre študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby:

       stály kód žiaka

       1. 32KIS

       2. 72KIS

       3. 22KIS

       4. 42KIS

       Zápis prijatých uchádzačov na štúdium prebieha denne od 08.00 do 16.00 hod na riaditeľstve školy.

       Viac informácií na tel.: 0904 682 778

       V Košiciach 22.júna 2021PaedDr. Peter Ivan, riaditeľ školy

      • Externé štúdium - prihlasovanie

      • Záujemcom o externé štúdium (získanie maturity, získanie špecializácie o odbore) oznamujeme, že prihlášky  na štúdium prijímame aj po termíne 31.5.2021.

       Prihlášku je možné podať elektronicky prostredníctvom webovej stránky školy: 

      • Oznámenie o konaní 2.kola prijímacích skúšok

      • Riaditeľ SSOŠ ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA DA VINCI, Tajovského 15, Košice, v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodol o konaní 2. kola prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022 na denné štúdium v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia. a v študijnom odbore 7237 M informačné systémy a služby.

       1. Na voľné miesta bude možné prijať:
       • uchádzačov o štúdium v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia,
       • uchádzačov o štúdium v študijnom odbore 7237 M informačné systémy a služby.
       1. V druhom kole možno prijať len tých žiakov, ktorí neboli prijatí na žiadnu strednú školu v prvom kole prijímacích skúšok.
       2. V termíne do 16. júna 2021 je možné podať prihlášku na štúdium na SŠ na svoju ZŠ alebo aj priamo k nám prostredníctvom skenu tlačiva prihlášky cez email, alebo poštou.
       3. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční 22. júna 2021. Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 23. júna 2021. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 25. júna 2021 strednej škole záväzné potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe.
       4. Ďalšie informácie o prijímacom konaní možno získať aj na www.kadavinci.sk alebo na tel.: 0904 682 778.

        

        

        

        

        

       V Košiciach 31.05.2021                                                                   PaedDr. Peter Ivan

                                                                                                                     riaditeľ školy

        

      • Prezenčné vzdelávanie od 10. mája 2021

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ a v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID automatu sa s účinnosťou od 10.05.2021 obnovuje školské vyučovanie.V týždni od 10.05.2021 bude okres Košice podľa školského COVID automatu v I. stupni varovania – teda v ružovej farbe a na základe toho bude prebiehať prezenčná forma vyučovania pre všetkých žiakov školy.

       Pripomíname, že v súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania sme povinní rešpektovať Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu, opatrenia Úradu verejného zdravotníctva a zriaďovateľa.

       V pondelok 10.5.2021 udeľujeme žiakom Riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - konanie prijímacích skúšok v 2. termíne.

       Od utorka 11.5.2021 sa žiaci zúčastňujú prezenčného vyučovania podľa upraveného rozvrhu hodín.

       Aktuálne usmernenia k otváraniu školy budeme dopĺňať po ich zverejnení na stránke MŠVVaŠ SR a štátnych orgánov.

        

       PaedDr. Peter Ivan

       riaditeľ školy

      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - online už vo štvrtok 18.marca

      • Navštívte nás na ďalšom online Dni otvorených dverí

       Súkromnej SOŠ ekonomickej KOŠICKEJ AKADÉMIE DA VINCI,

       vo štvrtok 18.03.2021 od 15:00 do 17:00 hod!

       Spýtajte sa na všetko čo vás zaujíma o štúdiu, prijímačkách a škole!

       Pripojiť sa budete môcť po kliknutí na kanál 1 až 6 prostredníctvom aplikácie MS TEAMS alebo cez akýkoľvek internetový prehliadač vo svojom počítači.

        

       PROGRAM:

       Kanál č. 1 – Vedenie školy

       Otvorenie DOD 

       • úvodné informácie o škole a štúdiu,
       • predstavenie partnera vo vzdelávaní - spoločnosti DELL Slovakia, 
       • otázky pre vedenie školy,

       Kanál č. 2 – Informácie k prijímaciemu konaniu

       • aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu pre šk.r.2021/22,

       Kanál č. 3 – Školský poradca

       • informácie k podmienkam štúdia, 
       • informácie k úprave prijímacej skúšky pre žiakov so ŠVVP a k individuálnej integrácii,

       Kanál č. 4 – Informácie k štúdiu v odbore OBCHODNÁ AKADÉMIA

        

       Kanál č. 5 – Informácie k štúdiu v odbore INFORMAČNÉ SYSTÉMY A SLUŽBY

        

       Kanál č. 6 - Informácie k výučbe cudzích jazykov

       • informácie k maturitným skúškam s cudzích jazykov,
       • informácie k vyučovaniu cudzích jazykov pre žiakov.

                                                                                                                                                                             

       V školskom roku 2021/2022 pre Vás otvárame 2 triedy.

       Ponúkame štúdium s rozšírenou výučbou cudzích jazykov a IT v odboroch:

       • Obchodná akadémia so zameraním na informačné systémy podniku,
       • Informačné systémy a služby.

        

       Našimi partnermi vo vzdelávaní sa stali spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions, a DELL Slovakia.

        

       Po návšteve DOD Vás prosíme o spätnú väzbu a vyjadrenie názoru cez krátky dotazník, ktorý nájdete TU

        

       Pre prezretie videí o škole klikajte na:

       https://www.youtube.com/channel/UC0GfZEZObBH45C75uljOmhw

        

       alebo rolujte nižšie na stránke školy :)

        

       Váš Tím KADAVINCI

        

       ver.17.3.2021

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
   • skola@kadavinci.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15, 040 01 Košice Slovakia
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje