• Novinky

      • Priebeh a organizácia prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

      • Prvého januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023.

       Všetky potrebné informácie k prijímaciemu konaniu  (zverejnené dokumenty)  nájdete na linku: https://www.minedu.sk/vychova-a-vzdelavanie-v-strednych-skolach/

       Dôležité termíny:

       • do 28. 2. 2022 – termín na zverejnenie podmienok prijatia a kritérií na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium v SŠ
       • do 20. 3. 2022 – termín podania prihlášky pre všetky odbory vzdelávania
       • 2. 5. 2022 –  1. termín prijímacích skúšok
       • 9. 5. 2022 –  2. termín prijímacích skúšok
       • dňa 18. 5. 2022 – zverejnený zoznam prijatých uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania
       • najneskôr do 23. 5. 2022 – termín na doručenie potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium
       • Vzor potvrdenia je uvedený na webovej stránke školy.

       Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže zákonný zástupca uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

        

       Kompletné informácie k prijímaciemu konaniu nájdete na

       https://www.minedu.sk/data/att/22255.pdf

        

       V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte školu na 0904 682 778 alebo skola@kadavinci.sk

      • Pomôžme našim...

      • Vojna dokáže v okamihu zmeniť život človeka. Bežné každodenné starosti sa zrazu zmenia na boj o život.

       Naša škola vyjadruje podporu a účasť svojim študentom pochádzajúcim z Ukrajiny. Našťastie sú na Slovensku živí a zdraví, no v obavách o svoje rodiny a hlavne odrezaní od finančných prostriedkov svojich rodičov...

       Preto sa naša škola rozhodla adresne pomôcť práve im, našim deviatim ukrajinským študentom.

       Sú neodmysliteľnou súčasťou našich tried. Okrem materiálnej zbierky potravín, ktorú spustil školský parlament, sme zriadili transparentný účet , na ktorý je možné prispieť, aby sme im aspoň trochu uľahčili život. Majme všetci na pamäti, že sa jedná o pomoc dlhodobú...

       Nik nevie, ako dlho bude situácia trvať. Menšia ale pravidelná čiastka našim žiakom určite pomôže prekonať toto náročné obdobie, pomôže im preklenúť obdobie bez finančnej podpory ich rodičov.

       Pomáhame adresne, vieme presne komu a na čo vyzbierané financie pôjdu. O použití prostriedkov Vás budeme pravidelne informovať.

       Názov účtu: Košická akadémia

       Číslo transparentného účtu:

       SK63 0200 0000 0045 7129 6958

       Ich svetielko radosti v očiach a veľká vďaka budú tou najväčšou odmenou...

       Ďakujeme.

      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - online 3. marca 2022

      • Pozývame Vás na ďalší DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ KOŠICKEJ AKADÉMIE

       vo štvrtok 3. marca 2022 od 16:00 do 19:00 hod!

       Dozviete sa všetko, čo vás zaujíma o štúdiu, prijímačkách a škole!

       Pripojiť sa môžete kliknutím na konkrétny KANÁL uvedený nižšie cez akýkoľvek internetový prehliadač vo svojom počítači alebo prostredníctvom aplikácie MS TEAMS.

       Program DOD:

       Kanál - Úvodné informácie o škole a štúdiu

       • ­úvodné informácie o škole a štúdiu
       • informácie k prijímaciemu konaniu pre šk.r.2022/23
       • kritéria prijímacieho konania pre šk. rok 2022/2023
       • rozsah učiva na prijímacie skúšky z predmetov SJL a MAT

       Hlavná prezentácia školy o 16:00, 17:00 a 18:00 hod.

        

       Kanál – Informácie k štúdiu v odbore OBCHODNÁ AKADÉMIA

       • Prezentácie odboru o 16:30, 17:30 a 18:30 hod.
       • teoretické a praktické odborné predmety v odbore OA
       • účtovníctvo, účtovný softvér, certifikáty KROS
       • súvislá odborná prax / praktické vyučovanie
       • uplatnenie našich absolventov v praxi
       • Študentská firma a aktivity v spolupráci s JA Slovensko
       • certifikáty v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia
       • spolupráca so zamestnávateľmi – DTITS SK

       Kanál – Informácie k štúdiu v odbore INFORMAČNÉ SYSTÉMY A SLUŽBY

       • Prezentácie odboru o 16:30, 17:30 a 18:30 hod.
       • aplikačný softvér
       • praktické vyučovanie
       • uplatnenie našich absolventov v praxi
       • spolupráca so zamestnávateľmi – DELL Technologies

       Kanál - Informácie k výučbe cudzích jazykov

       • Prezentácie o 16:45, 17:45, a 18:45 hod.
       • informácie k maturitným skúškam z cudzích jazykov
       • informácie k vyučovaniu cudzích jazykov pre žiakov
       • krúžková činnosť
       • Erasmus +

       Kanál – Informácie k prijímaciemu konaniu

       • skúste si prijímačkové testy zo SJL a MAT

       Kanál – Školský poradca

       • informácie k podmienkam štúdia
       • informácie k úprave prijímacej skúšky pre žiakov so ŠVVP a k individuálnej integrácii

                                                                                                                                                                             

       Po návšteve DOD Vás prosíme o spätnú väzbu a vyjadrenie názoru cez krátky dotazník, ktorý nájdete TU

        

       Pre prezretie videí o škole klikajte na:

       https://www.youtube.com/channel/UC0GfZEZObBH45C75uljOmhw

        

       Tešíme sa na Vás !

      • VYBERÁŠ SI STREDNÚ?

      • Nestačia ti informácie z webu :)

       Nechce sa ti preklikávať  jednotlivé stránky :)

       Nechce sa ti čítať rozsiahle popisy:)

       My ti všetko vysvetlíme a ukážeme OSOBNE !

        

       Aj v tomto školskom roku nás obmedzuje zložitá spoločenská situácia, pre ktorú je proces výberu strednej školy veľmi náročný a neprehľadný. Aktuálne opatrenia nám žiaľ znemožňujú realizovať DOD v rozsahu a forme ako po iné roky. Pravdepodobne nebude možné realizovať tradičné workshopy a prezentácie na školách, aby sme sa záujemcom osobne predstavili.

       V súlade so súčasnými COVID obmedzeniami ti radi priblížime štúdium v našej škole:

        

       Ponúkame: 

        

       Na individuálnu prehliadku školy sa objednajte:

       emailom: skola@kadavinci.sk

       telefonicky: 055/674 22 51 alebo 0904 682 778

       alebo kedykoľvek osobne pri návšteve našej školy. 

        

       Tešíme sa na vás !

        

        

        

      • Školský semafor a časté otázky

      • aktualizácia k 26.11.2021

       Dňa 26. 11. 2021 bol aktualizovaný manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra. (v prílohe)

       Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

        

       Zoznámte sa s nimi v prílohách:

      • Otvorenie školského roka 2021/2022 - denné štúdium

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022 (v prílohe), ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.


       Školský rok 2021/202 otvoríme dňa 2.9.2021 nasledovne:


       8.00 – vstup žiakov 1. ročníka

       9.00 – vstup žiakov 2. až 4. ročníka


       9.30 -  slávnostné otvorenie školského roka


       Pri nástupe do školy 2.9. je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti –(v prílohe)

       Žiaci prichádzajú do školy bez doprovodu zákonného zástupcu z dôvodu eliminácie rizík v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid – 19.

       Všetci žiaci sú povinní mať so sebou 2 ks rúšok a hygienické vreckovky.

       Žiaci sú povinní dodržiavať zvýšené opatrenia podľa odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva – ROR (Ruky, Odstup, Rúško)


       V piatok 3.9.2021 majú všetci žiaci školy triednické hodiny, v rámci ktorých prevezmú učebnice a oboznámia sa so Školským poriadkom, BOZP, Smernicou proti šikanovaniu.

        

       Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vás.


       ​​​​​​​PaedDr. Peter Ivan

       riaditeľ školy

      • Otvorenie školského roka 2021/2022 - večerné a externé štúdium

      • Milí žiaci,

       Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022 (v prílohe), ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.


       Školský rok 2021/202 otvoríme dňa 2.9.2021 o 15:30 hod v Aule školy.


       Pri nástupe do školy 2.9. je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti –(v prílohe)

       Všetci žiaci sú povinní mať so sebou 2 ks rúšok a hygienické vreckovky.

       Žiaci sú povinní dodržiavať zvýšené opatrenia podľa odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva – ROR (Ruky, Odstup, Rúško)

        

       Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vás.


       PaedDr. Peter Ivan

       riaditeľ školy

      • Zoznam prijatých uchádzačov na štúdium pre školský rok 2021/2022 - po 2. kole

      • Pre študijný odbor 6317 M obchodná akadémia:

       stály kód žiaka

       1. 12KOA

       2. 92KOA

       3. 82KOA

       4. 62KOA

       Pre študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby:

       stály kód žiaka

       1. 32KIS

       2. 72KIS

       3. 22KIS

       4. 42KIS

       Zápis prijatých uchádzačov na štúdium prebieha denne od 08.00 do 16.00 hod na riaditeľstve školy.

       Viac informácií na tel.: 0904 682 778

       V Košiciach 22.júna 2021PaedDr. Peter Ivan, riaditeľ školy

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
   • skola@kadavinci.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15, 040 01 Košice Slovakia
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje