• Novinky

      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - online už v stredu 8. decembra

      • Pozývame Vás na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ KOŠICKEJ AKADÉMIE

       v stredu 8.12.2021 od 15:00 do 18:00 hod!

        

       Dozviete sa všetko čo vás zaujíma o štúdiu, prijímačkách a škole!

       Pripojiť sa budete môcť po kliknutí na kanál 1 až 6 prostredníctvom aplikácie MS TEAMS alebo cez akýkoľvek internetový prehliadač vo svojom počítači.

        

       PROGRAM:

       Kanál č. 1 – Vedenie školy

       Otvorenie DOD 

       • úvodné informácie o škole a štúdiu,
       • hlavná prezentácia školy, 
       • otázky pre vedenie školy,

       Kanál č. 2 – Informácie k prijímaciemu konaniu

       • aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu pre šk.r.2022/23,
       • kritéria prijímacieho konania pre šk. rok 2022/2023,
       • rozsah učiva na prijímacie skúšky z predmetov SJL a MAT

       Kanál č. 3 – Školský poradca

       • informácie k podmienkam štúdia, 
       • informácie k úprave prijímacej skúšky pre žiakov so ŠVVP a k individuálnej integrácii,

       Kanál č. 4 – Informácie k štúdiu v odbore OBCHODNÁ AKADÉMIA

       • informácie k teoretickému a praktickému vzdelávaniu odborných predmetov,
       • certifikáty získavané v rámci odborného štúdia, 
       • Študentská firma a aktivity v spolupráci s JA Slovensko,
       • uplatnenie našich absolventov v praxi,
       • spolupráca so zamestnávateľmi – predstavenie partnerskej firmy Deutsche Telekom IT Solutions

       Kanál č. 5 – Informácie k štúdiu v odbore INFORMAČNÉ SYSTÉMY A SLUŽBY

       • informácie k teoretickému a praktickému vzdelávaniu odborných predmetov,
       • aplikačný softvér v rámci odborného štúdia, 
       • uplatnenie našich absolventov v praxi,
       • spolupráca so zamestnávateľmi – predstavenie partnerskej firmy DELL Technologies

       Kanál č. 6 - Informácie k výučbe cudzích jazykov

       • informácie k maturitným skúškam s cudzích jazykov,
       • informácie k vyučovaniu cudzích jazykov pre žiakov.

                                                                                                                                                                             

        

       Ponúkame štúdium s rozšírenou výučbou cudzích jazykov a IT v odboroch:

        

       • 6317 M Obchodná akadémia so zameraním na informačné systémy podniku,
       • 7237 M Informačné systémy a služby.

       V školskom roku 2022/2023 pre Vás otvárame 2 triedy.

        

       Po návšteve DOD Vás prosíme o spätnú väzbu a vyjadrenie názoru cez krátky dotazník, ktorý nájdete TU

        

       Pre prezretie videí o škole klikajte na:

       https://www.youtube.com/channel/UC0GfZEZObBH45C75uljOmhw

        

       Tešíme sa na Vás !

        

      • VYBERÁŠ SI STREDNÚ?

      • Nestačia ti informácie z webu :)

       Nechce sa ti preklikávať  jednotlivé stránky :)

       Nechce sa ti čítať rozsiahle popisy:)

       My ti všetko vysvetlíme a ukážeme OSOBNE !

        

       Aj v tomto školskom roku nás obmedzuje zložitá spoločenská situácia, pre ktorú je proces výberu strednej školy veľmi náročný a neprehľadný. Aktuálne opatrenia nám žiaľ znemožňujú realizovať DOD v rozsahu a forme ako po iné roky. Pravdepodobne nebude možné realizovať tradičné workshopy a prezentácie na školách, aby sme sa záujemcom osobne predstavili.

       V súlade so súčasnými COVID obmedzeniami ti radi priblížime štúdium v našej škole:

        

       Ponúkame: 

        

       Na individuálnu prehliadku školy sa objednajte:

       emailom: skola@kadavinci.sk

       telefonicky: 055/674 22 51 alebo 0904 682 778

       alebo kedykoľvek osobne pri návšteve našej školy. 

        

       Tešíme sa na vás !

        

        

        

      • Školský semafor a časté otázky

      • aktualizácia k 26.11.2021

       Dňa 26. 11. 2021 bol aktualizovaný manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra. (v prílohe)

       Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

        

       Zoznámte sa s nimi v prílohách:

      • Otvorenie školského roka 2021/2022 - denné štúdium

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022 (v prílohe), ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.


       Školský rok 2021/202 otvoríme dňa 2.9.2021 nasledovne:


       8.00 – vstup žiakov 1. ročníka

       9.00 – vstup žiakov 2. až 4. ročníka


       9.30 -  slávnostné otvorenie školského roka


       Pri nástupe do školy 2.9. je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti –(v prílohe)

       Žiaci prichádzajú do školy bez doprovodu zákonného zástupcu z dôvodu eliminácie rizík v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid – 19.

       Všetci žiaci sú povinní mať so sebou 2 ks rúšok a hygienické vreckovky.

       Žiaci sú povinní dodržiavať zvýšené opatrenia podľa odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva – ROR (Ruky, Odstup, Rúško)


       V piatok 3.9.2021 majú všetci žiaci školy triednické hodiny, v rámci ktorých prevezmú učebnice a oboznámia sa so Školským poriadkom, BOZP, Smernicou proti šikanovaniu.

        

       Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vás.


       ​​​​​​​PaedDr. Peter Ivan

       riaditeľ školy

      • Otvorenie školského roka 2021/2022 - večerné a externé štúdium

      • Milí žiaci,

       Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022 (v prílohe), ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.


       Školský rok 2021/202 otvoríme dňa 2.9.2021 o 15:30 hod v Aule školy.


       Pri nástupe do školy 2.9. je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti –(v prílohe)

       Všetci žiaci sú povinní mať so sebou 2 ks rúšok a hygienické vreckovky.

       Žiaci sú povinní dodržiavať zvýšené opatrenia podľa odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva – ROR (Ruky, Odstup, Rúško)

        

       Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vás.


       PaedDr. Peter Ivan

       riaditeľ školy

      • Zoznam prijatých uchádzačov na štúdium pre školský rok 2021/2022 - po 2. kole

      • Pre študijný odbor 6317 M obchodná akadémia:

       stály kód žiaka

       1. 12KOA

       2. 92KOA

       3. 82KOA

       4. 62KOA

       Pre študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby:

       stály kód žiaka

       1. 32KIS

       2. 72KIS

       3. 22KIS

       4. 42KIS

       Zápis prijatých uchádzačov na štúdium prebieha denne od 08.00 do 16.00 hod na riaditeľstve školy.

       Viac informácií na tel.: 0904 682 778

       V Košiciach 22.júna 2021PaedDr. Peter Ivan, riaditeľ školy

      • Externé štúdium - prihlasovanie

      • Záujemcom o externé štúdium (získanie maturity, získanie špecializácie o odbore) oznamujeme, že prihlášky  na štúdium prijímame aj po termíne 31.5.2021.

       Prihlášku je možné podať elektronicky prostredníctvom webovej stránky školy: 

      • Oznámenie o konaní 2.kola prijímacích skúšok

      • Riaditeľ SSOŠ ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA DA VINCI, Tajovského 15, Košice, v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodol o konaní 2. kola prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022 na denné štúdium v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia. a v študijnom odbore 7237 M informačné systémy a služby.

       1. Na voľné miesta bude možné prijať:
       • uchádzačov o štúdium v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia,
       • uchádzačov o štúdium v študijnom odbore 7237 M informačné systémy a služby.
       1. V druhom kole možno prijať len tých žiakov, ktorí neboli prijatí na žiadnu strednú školu v prvom kole prijímacích skúšok.
       2. V termíne do 16. júna 2021 je možné podať prihlášku na štúdium na SŠ na svoju ZŠ alebo aj priamo k nám prostredníctvom skenu tlačiva prihlášky cez email, alebo poštou.
       3. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční 22. júna 2021. Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 23. júna 2021. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 25. júna 2021 strednej škole záväzné potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe.
       4. Ďalšie informácie o prijímacom konaní možno získať aj na www.kadavinci.sk alebo na tel.: 0904 682 778.

        

        

        

        

        

       V Košiciach 31.05.2021                                                                   PaedDr. Peter Ivan

                                                                                                                     riaditeľ školy

        

      • Prezenčné vzdelávanie od 10. mája 2021

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ a v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID automatu sa s účinnosťou od 10.05.2021 obnovuje školské vyučovanie.V týždni od 10.05.2021 bude okres Košice podľa školského COVID automatu v I. stupni varovania – teda v ružovej farbe a na základe toho bude prebiehať prezenčná forma vyučovania pre všetkých žiakov školy.

       Pripomíname, že v súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania sme povinní rešpektovať Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu, opatrenia Úradu verejného zdravotníctva a zriaďovateľa.

       V pondelok 10.5.2021 udeľujeme žiakom Riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - konanie prijímacích skúšok v 2. termíne.

       Od utorka 11.5.2021 sa žiaci zúčastňujú prezenčného vyučovania podľa upraveného rozvrhu hodín.

       Aktuálne usmernenia k otváraniu školy budeme dopĺňať po ich zverejnení na stránke MŠVVaŠ SR a štátnych orgánov.

        

       PaedDr. Peter Ivan

       riaditeľ školy

      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - online už vo štvrtok 18.marca

      • Navštívte nás na ďalšom online Dni otvorených dverí

       Súkromnej SOŠ ekonomickej KOŠICKEJ AKADÉMIE DA VINCI,

       vo štvrtok 18.03.2021 od 15:00 do 17:00 hod!

       Spýtajte sa na všetko čo vás zaujíma o štúdiu, prijímačkách a škole!

       Pripojiť sa budete môcť po kliknutí na kanál 1 až 6 prostredníctvom aplikácie MS TEAMS alebo cez akýkoľvek internetový prehliadač vo svojom počítači.

        

       PROGRAM:

       Kanál č. 1 – Vedenie školy

       Otvorenie DOD 

       • úvodné informácie o škole a štúdiu,
       • predstavenie partnera vo vzdelávaní - spoločnosti DELL Slovakia, 
       • otázky pre vedenie školy,

       Kanál č. 2 – Informácie k prijímaciemu konaniu

       • aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu pre šk.r.2021/22,

       Kanál č. 3 – Školský poradca

       • informácie k podmienkam štúdia, 
       • informácie k úprave prijímacej skúšky pre žiakov so ŠVVP a k individuálnej integrácii,

       Kanál č. 4 – Informácie k štúdiu v odbore OBCHODNÁ AKADÉMIA

        

       Kanál č. 5 – Informácie k štúdiu v odbore INFORMAČNÉ SYSTÉMY A SLUŽBY

        

       Kanál č. 6 - Informácie k výučbe cudzích jazykov

       • informácie k maturitným skúškam s cudzích jazykov,
       • informácie k vyučovaniu cudzích jazykov pre žiakov.

                                                                                                                                                                             

       V školskom roku 2021/2022 pre Vás otvárame 2 triedy.

       Ponúkame štúdium s rozšírenou výučbou cudzích jazykov a IT v odboroch:

       • Obchodná akadémia so zameraním na informačné systémy podniku,
       • Informačné systémy a služby.

        

       Našimi partnermi vo vzdelávaní sa stali spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions, a DELL Slovakia.

        

       Po návšteve DOD Vás prosíme o spätnú väzbu a vyjadrenie názoru cez krátky dotazník, ktorý nájdete TU

        

       Pre prezretie videí o škole klikajte na:

       https://www.youtube.com/channel/UC0GfZEZObBH45C75uljOmhw

        

       alebo rolujte nižšie na stránke školy :)

        

       Váš Tím KADAVINCI

        

       ver.17.3.2021

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
   • skola@kadavinci.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15, 040 01 Košice
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje