• Prijímacie konanie

     • Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu na štúdium pre šk. r. 2021/2022

     •  

      Vzhľadom na súčasnú zložitú spoločenskú situáciu je proces výberu strednej školy veľmi náročný a neprehľadný. Neustála prítomnosť korona vírusu a meniace sa opatrenia nám žiaľ znemožňujú realizovať DOD v rozsahu a forme ako po iné roky.

      Aj napriek tomu, Vám veľmi radi predstavíme našu školu počas individuálnej konzultácie pri zachovaní protiepidemiologických opatrení.

      Ponúkame Vám: 

      §  osobné konzultácie s riaditeľom školy PaedDr. Petrom Ivanom (skola@kadavinci.sk, 0904 682 778) alebo školským poradcom Ing. Adrianou Popovičovou (adriana.popovicova@kadavinci.sk)

           §  cvičné testy na prijímačky z MAT - PS_MAT_ukazka.pdf   a SJL - PS_SJL_ukazka.pdf

      §  rozsah učiva - čo by mal deviatak ovládať obsah_uciva_MAT_SJL.pdf

      §  zasielanie aktuálnych informácií a termínov súvisiacich s prijímacím konaním na stredné školy priamo na váš mail.

       

      Podmienky prijímacieho konania:

      1. Úspešné absolvovanie prijímacej skúšky z predmetov Matematika a Slovenský jazyk a literatúra
      2. Uchádzači, ktorí dosiahnu v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % budú prijatí aj keď nevyhoveli kritériám prijímacieho konania.
      3. Poradie uchádzačov v jednotlivých študijných odboroch sa určí podľa celkového súčtu bodov prijímacej skúšky z Matematiky a Slovenského jazyka a literatúry.

      Pri rovnosti bodov sa uprednostní uchádzač, ktorý:

      a) má lepší celkový prospech zo ZŠ v 6. až 9. ročníku,

      b) má lepšie výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ,

      c) je úspešným riešiteľom olympiády, resp. odbornej súťaže aspoň v okresnom kole.                                                         

      4. Žiaci so ŠVVP budú mať upravené podmienky skúšky na základe žiadosti o úpravu, ktorú spolu s aktuálnou dokumentáciou priložia k prihláške na štúdium.

           Prihlášky na štúdium podať riaditeľovi ZŠ do 8. apríla 2021.

       

      Ak sa na základe rozhodnutia ministra neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú. 

       

      Aktuálne Usmernenie MŠVVaŠ SR pre prijímacie konanie na stredné školy nájdete TU

       

       

      V Košiciach, 16. 02. 2021                                                               PaedDr. Peter Ivan

                       ver. 24.02.21                                                                        riaditeľ školy

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA DA VINCI, Tajovského 15, Košice
   • skola@kadavinci.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15, 040 01 Košice
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje