• VYBERÁTE SI STREDNÚ ?

     My vám všetko vysvetlíme a ukážeme OSOBNE !

     Ponúkame: 

     Na individuálnu prehliadku školy sa objednajte:

     emailom: skola@kadavinci.sk; telefonicky: 055/674 22 51 alebo 0904 682 778; alebo kedykoľvek osobne pri návšteve našej školy. 

     Vyskúšajte si:

     §  cvičné testy na prijímačky z MAT - PS_MAT_ukazka.pdf   a SJL - PS_SJL_ukazka.pdf

    §  rozsah učiva - čo by mal deviatak ovládať obsah_uciva_MAT_SJL.pdf

    §  zasielanie aktuálnych informácií a termínov súvisiacich s prijímacím konaním na stredné školy priamo na váš mail.

     

    Podmienky prijímacieho konania:

    1. Úspešné absolvovanie prijímacej skúšky z predmetov Matematika a Slovenský jazyk a literatúra.
    2. Uchádzači, ktorí dosiahnu v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 80 % budú prijatí aj keď nevyhoveli kritériám prijímacieho konania.
    3. Poradie uchádzačov v jednotlivých študijných odboroch sa určí podľa celkového súčtu bodov prijímacej skúšky z Matematiky a Slovenského jazyka a literatúry.

    Pri rovnosti bodov sa uprednostní uchádzač, ktorý:

    a) má lepší celkový prospech zo ZŠ v 6. až 9. ročníku,

    b) má lepšie výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ,

    c) je úspešným riešiteľom olympiády, resp. odbornej súťaže aspoň v okresnom kole.                                                         

    4. Žiaci so ŠVVP budú mať upravené podmienky skúšky na základe žiadosti o úpravu, ktorú spolu s aktuálnou dokumentáciou priložia k prihláške na štúdium.  

    Škola uzavrie s každým prijatým uchádzačom o štúdium zmluvu o poskytovaní vzdelávania.

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15 Košice Slovakia
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje