• Prijímacie konanie

     • Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu na štúdium pre šk. r. 2022/2023

     • Aj v tomto školskom roku nás obmedzuje zložitá spoločenská situácia, pre ktorú je proces výberu strednej školy veľmi náročný a neprehľadný. Aktuálne opatrenia nám žiaľ znemožňujú realizovať DOD v rozsahu a forme ako po iné roky. 

      V súlade so súčasnými COVID obmedzeniami ti radi priblížime štúdium v našej škole:

      Na individuálnu prehliadku školy sa objednajte:

      emailom: skola@kadavinci.sk

      telefonicky: 055/674 22 51 alebo 0904 682 778

      alebo kedykoľvek osobne pri návšteve našej školy. 

      Ponúkame Vám: 

      §  osobné konzultácie s riaditeľom školy PaedDr. Petrom Ivanom (skola@kadavinci.sk, 0904 682 778) alebo školským poradcom Ing. Adrianou Popovičovou (adriana.popovicova@kadavinci.sk)

           §  cvičné testy na prijímačky z MAT - PS_MAT_ukazka.pdf   a SJL - PS_SJL_ukazka.pdf

      §  rozsah učiva - čo by mal deviatak ovládať obsah_uciva_MAT_SJL.pdf

      §  zasielanie aktuálnych informácií a termínov súvisiacich s prijímacím konaním na stredné školy priamo na váš mail.

       

      Podmienky prijímacieho konania:

      1. Úspešné absolvovanie prijímacej skúšky z predmetov Matematika a Slovenský jazyk a literatúra.
      2. Uchádzači, ktorí dosiahnu v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 80 % budú prijatí aj keď nevyhoveli kritériám prijímacieho konania.
      3. Poradie uchádzačov v jednotlivých študijných odboroch sa určí podľa celkového súčtu bodov prijímacej skúšky z Matematiky a Slovenského jazyka a literatúry.

      Pri rovnosti bodov sa uprednostní uchádzač, ktorý:

      a) má lepší celkový prospech zo ZŠ v 6. až 9. ročníku,

      b) má lepšie výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ,

      c) je úspešným riešiteľom olympiády, resp. odbornej súťaže aspoň v okresnom kole.                                                         

      4. Žiaci so ŠVVP budú mať upravené podmienky skúšky na základe žiadosti o úpravu, ktorú spolu s aktuálnou dokumentáciou priložia k prihláške na štúdium.  

      Škola uzavrie s každým prijatým uchádzačom o štúdium zmluvu o poskytovaní vzdelávania.

       

      Kritériá boli prerokované v pedagogickej rade školy dňa 27. januára 2022.      

       

      V Košiciach, 27. 01. 2022                                                               PaedDr. Peter Ivan

                                                                                                                 riaditeľ školy

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
   • skola@kadavinci.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15, 040 01 Košice Slovakia
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje