• Akreditovaný kurz ÚČTOVNÍK

    • Pre ZAMESTNANÝCH aj NEZAMESTNANÝCH prostredníctvom UPSVAR ZADARMO !
     Prihláste sa čo najskôr! 

     Organizácia vyučovania

     • podľa dohody účastníkov
     • možnosť individuálnych kurzov prispôsobených požiadavkám účastníka (časový rozvrh, individuálny prístup, maximálna efektivita vyučovacieho procesu

     Cena kurzu:

     • v závislosti od počtu účastníkov kurzu  je cena maximálne 5 € za hodinu,
     • evidovaným nezamestnaným refunduje cenu kurzu UPSVAR v rámci projektu REPAS+
     • záujemcom o iné zamestnanie refunduje cenu kurzu UPSVAR v rámci projektu "Nestrať prácu - vzdelávaj sa"

      

     Stiahnite si prihlášku: prihlaska_KURZY.pdf

      

     Názov kurzu

     Jednoduché účtovníctvo

     Celkový rozsah

     53,0 hodín

     Profil absolventa

     Absolvent má teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti účtovania v jednoduchom účtovníctve, má vedomosti o majetku, zdrojoch krytia, obehu účtovných dokladov a o spôsobe účtovania v jednoduchom účtovníctve, vie vypracovať interné doklady, formuláre, tlačivá a iné písomnosti a vie, komu ich predkladať pri styku účtovnej jednotky s externým prostredím, je schopný zostaviť účtovnú závierku, vypočítať základ dane a vypracovať daňové priznanie z príjmov fyzických osôb, pozná a orientuje sa v legislatívnych normách vzťahujúcich sa na oblasť účtovníctva, ovláda prácu s ekonomickým softvérom na spracovanie jednoduchého účtovníctva (Alfa).

      

     Názov kurzu

     Podvojné účtovníctvo

     Rozsah

     160,0 hodín

     Profil absolventa

     Absolvent ovláda základy podvojného účtovníctva a vie účtovať účtovné prípady v podnikateľských účtovných jednotkách, chápe podstatu, vzájomné vzťahy a súvislosti medzi jednotlivými zložkami účtovného informačného systému (finančné účtovníctvo, kalkulácie, rozpočtovníctvo, vnútroorganizačné účtovníctvo, plánovanie a manažérske účtovníctvo), ovláda problematiku účtovnej dokumentácie, účtovných záznamov a účtovných zápisov v účtovných knihách, vie riešiť úlohy z oblasti účtovníctva, navrhnúť postup riešenia a vyvodiť závery, ovláda zostavenie účtovnej závierky, účtovných výkazov a daňových priznaní, ovláda prácu s ekonomickým softvérom na spracovanie podvojného účtovníctva (Omega)

      

     Názov kurzu

     Mzdové účtovníctvo

     Rozsah

     60,0 hodín

     Profil absolventa

     Absolvent ovláda aktuálne legislatívne predpisy súvisiace so zameraním kurzu, odbornú terminológiu a zásady vedenia personálnej a mzdovej agendy, je zručný v oblasti problematiky týkajúcej sa pracovnej zmluvy, foriem pracovného procesu, vymeriavacieho základu, sadzieb poistného. Vie spracovať podklady pre výpočet miezd, pozná komplexné spracovanie mzdovej agendy ručne alebo pomocou ekonomického softvéru Olymp, zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti, registračné a oznamovacie povinnosti, vypracovanie prehľadov, vrátane komunikácie s príslušnými úradmi. Na základe získaných odborných vedomosti a praktických skúsenosti vo vedení účtovníctva na PC je schopný samostatne účtovať (spracovať) bežné základné účtovné mzdové operácie ako sú výpočet miezd, účtovanie miezd, spracovanie a evidencia mzdovej agendy, vedenie personálnej agendy.

      

     Názov kurzu

     Daňová sústava

     Rozsah

     40,0 hodín

     Profil absolventa

     Absolvent kurzu má vedomosti z oblasti daňovej politiky štátu, zásad zdaňovania a platnej daňovej sústavy. Má ucelený prehľad o aktuálnej daňovej sústave SR. Orientuje sa v informáciách z oblastí daní, rozumie im a vie ich využívať v praxi. Vie vypočítať rôzne druhy daní a vypĺňať daňové priznania.

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15 Košice Slovakia
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje