• Novinky

     • Týždeň zdravej výživy a zdravého životného štýlu
      • Týždeň zdravej výživy a zdravého životného štýlu

      • Dňa 16.10.2017 sme na našej škole odštartovali Týždeň zdravej výživy a zdravého životného štýlu. Žiaci vyrezávali zo zeleniny a ovocia veselé tvary a obohatili túto aktivitu aj podnetnými prezentáciami o zdravom životnom štýle. V nasledujúcich dňoch bude pre žiakov pripravené čerstvé ovocie :-)

        

      • Erasmus +

      • Upozorňujeme žiakov III. ročníka, že Záväzné príhlášky (vrátane motivačného listu) na študentskú mobilitu Erasmus + do Budapešti je potrebné  odovzdať/doručiť do 20.11.2017 15.30 vedeniu školy.

      • Kurzy REPAS+, KOMPAS+

      • V rámci schváleného Národného projektu  Vzdelávanie mladých UoZ - REPAS+ a  KOMPAS+ ponúkame kurzy:

       • v rámci projektu REPAS+ akreditovaný kurz účtovník - moduly jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, mzdové účtovníctvo, daňová sústava, vrátane softvéru na spracovanie účtovníctva,
       • v rámci projektu KOMPAS+ kompetenčné kurzy na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych, podnikateľských a jazykových kompetencií.

        

       Cieľovou skupinou REPAS+ a KOMPAS+ sú uchádzači o zamestnanie (ďalej len „UoZ“), resp. mladí UoZ., ktorí  nie sú zamestnaní, ani v procese vzdelávania  alebo odbornej prípravy vo veku do 29 rokov (29 rokov mínus jeden deň ).

       Kurz je pre záujemcov z uvedenej cieľovej skupiny bezplatný

       Informácie o kurzoch: v záložke kurzy, resp telefonicky na t. č. 0904107681.

      • PRO EDUCO

      • Navštívte nás v našom stánku na výstave PRO EDUCO 2017 v dňoch 29.-30.11.2017 v Spoločenskom pavilóne na Terase v Košiciach.

     • Prázdniny
      • Prázdniny

      • Všetkým našim žiakom, aj budúcim, prajeme príjemné prázdniny, veľa zaujímavých zážitkov, nové priateľstvá, kolegom učiteľom zaslúženú dovolenku a všetkým načerpanie potrebnej energie pre nasledujúci školský rok.

                                                                                                                                        vedenie školy

        

        

       Kontakt počas letných prázdnin:

       V prípade potreby kontaktujte tel. číslo: 0904 107 681.

     • 2. kolo prijímacích skúšok na denné štúdium pre školský rok 2017/2018
      • 2. kolo prijímacích skúšok na denné štúdium pre školský rok 2017/2018

      • Vyhlasujeme 2. kolo prijímacích skúšok pre žiakov 9. ročníkov na denné štúdium pre školský rok 2017/2018 v odboroch:

       • škola podnikania
       • obchodná akadémia

       s možnosťou rozšíreného vyučovania anglického jazyka v ekonomickej praxi (bankovníctvo, manažment, marketing, komunikácia, administratíva a korešpondencia) v 3. a 4. ročníku štúdia v rozsahu 5 hodín týždenne (klasická výučba  AJ 5 hodín týždenne).

       Termín skúšky: 20.6.2017 o 9.oo hod.

       V prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte mailom alebo na tel. čísle 0904107681.

        

        

     • Tematická inšpekcia - čitateľská gramotnosť
      • Tematická inšpekcia - čitateľská gramotnosť

      • Vo februári 2017 bola vykonaná v škole tematická inšpekcia zameraná na úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti čitateľskej gramotnosti žiakov končiaceho ročníka strednej odbornej školy.

       Výsledky nás potešili. Naši žiaci v prvej a tretej hodnotenej oblasti dosiahli o cca 4 percentuálne body lepšie výsledky ako  bol národný priemer SR a priemer žiakov v testovaných školách Košického kraja. V druhej oblasti dosiahli porovnateľné výsledky:

       Výsledky žiakov strednej odbornej školy z testu čitateľskej gramotnosti

       Škola:                                      Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, Palackého 14, Košice

       Zvyšovanie úrovne  kompetencií v oblasti čitateľskej gramotnosti v nasledujúcom období  budeme rozvíjať u našich žiakov počas celej doby štúdia v samostatnom predmete " Všeobecné študijné predpoklady" zaradenom do učebných plánov maturitných a pomaturitných študijných odborov denného štúdia.

     • Nový predmet
      • Nový predmet

      • Predmet VŠEOBECNÉ ŠTUDIJNÉ PREDPOKLADY

       Z každodennej skúsenosti vieme, že ľudia sa od seba líšia tým, ako úspešne dokážu vykonávať rôzne druhy činností. Každá činnosť má svoje osobitosti a kladie na človeka iné nároky. Keďže sa od seba líšime fyzickou aj duševnou výbavou, vrodenými vlohami i nado­budnutými schopnosťami, rozdielna je aj naša úspešnosť pri zvládaní jednotlivých typov činností.

       Aj školské vzdelávanie je špecifickou činnosťou, na úspešné zvládanie ktorej sú potrebné isté predpoklady. Pri vzdelávaní založenom najmä na práci s textom obsahujúcim množstvo teoretických pojmov sa uplatňujú predovšetkým:

       • verbálne schopnosti: Najvýznamnejšie indikátory verbálnych schopností sú slovná zásoba a schopnosť čítať s porozumením (resp. kritické čítanie), práca s textom.
       • analytické schopnosti: Kognitívne schopnosti a operácie ako analytické myslenie, hľadanie analógií, porovnávanie, zovšeobecňovanie, pojmové myslenie (osvojovanie si nových pojmov a prácu s nimi), logické (kauzálne) myslenie a úsudky, logickú analýzu textu atď.
       • kvantitatívne schopnosti a práca s údajmi: V súčasnom svete má čoraz viac dôležitých informácií povahu kvantitatívnych dát. Každodenne sa dozvedáme mnohé fakty vo forme numerických dát, tabuliek, grafov, schém, nákresov, diagramov. Tieto formy prezentácie dát sa čoraz viac využívajú aj vo vyučovaní. Orientácia v takejto forme údajov, porozumenie ich významu a schopnosť aktívne s nimi pracovať sú preto dôležitými predpokladmi na efektívne učenie.

       Žiaci, ktorí majú tieto schopnosti dobre rozvinuté, majú lepšie predpoklady dosahovať dobré výsledky v štúdiu, ale aj v pracovnom živote. Preto tento súbor schopností, ktorý je definovaný ako „všeobecné študijné predpoklady“ (VŠP), budeme rozvíjať u našich žiakov počas celej doby štúdia v samostatnom predmete zaradenom do učebných plánov maturitných a pomaturitných študijných odborov denného štúdia.

       Na začiatku štúdia zistíme vstupnú úroveň žiakov a ich všeobecné študijné predpoklady. Tomu prispôsobíme výchovnovzdelávacie stratégie pri celkovej výučbe. Počas štúdia budeme rozvíjať zručnosti žiakov v oblasti všeobecných študijných predpokladov. Výsledky na konci štúdia by mali odrážať aj to, ako dokázali žiaci zužitkovať svoj potenciál.

       Žiaci si súčasne v každom ročníku vyskúšajú oficiálne SCIO testy VŠP. Viaceré vysoké školy akceptujú úspešné absolvovanie týchto testov vo 4.ročníku, t.j. uchádzač o vysokoškolské štúdium už neabsolvuje prijímacie pohovory.

        

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
   • skola@kadavinci.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15, 040 01 Košice Slovakia
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje