• Otvorenie školského roka 2020/2021 denné štúdium

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      Zasielame Vám organizačné pokyny k nástupu žiakov do školy v súvislosti s pokračujúcou pandémiou ochorenia COVID – 19. Informácie boli spracované na základe Manuálu pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021, ktorý zverejnilo MŠVVaŠ na svojej internetovej stránke.

      Školský rok 2020/2021 otvoríme v novej budove školy na Tajovského 15, Košice dňa 2.9.2020 nasledovne:

      8.00 – 9.00 – vstup žiakov do budovy školy podľa harmonogramu za dodržiavania hygienicko – epidemiologických opatrení:

      8.00 I.A               8.30 II.A               8.45  III.A          9.00  IV.A

       

      9.30 -  10.00 – slávnostné otvorenie školského roka

      Žiaci prichádzajú do školy bez doprovodu zákonného zástupcu z dôvodu eliminácie rizík v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid – 19.

      Všetci žiaci sú povinní mať so sebou 2 ks rúšok, hygienické vreckovky, vyplnené a podpísané tlačivá:

      • Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka, https://www.minedu.sk/data/att/17126.docx
      • Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka  https://www.minedu.sk/data/att/17088.docx
      • Súhlas so spracovaním osobných údajov

       

       Žiaci sú povinní dodržiavať zvýšené opatrenia podľa odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva – ROR (Ruky, Odstup, Rúško)

      Vo štvrtok 3.9.2020 majú všetci žiaci školy triednické hodiny v rámci ktorých prevezmú učebnice a oboznámia sa so Školským poriadkom, BOZP, Smernicou proti šikanovaniu.

      Milí žiaci, prosíme Vás o rešpektovanie a dodržiavanie opatrení, zodpovedné správanie počas vyučovania aj počas prestávok, aby sme spoločnými silami minimalizovali riziko šírenia nákazy a zbytočne neohrozovali zdravie seba a iných.

      Milí rodičia, prosíme Vás o spoluprácu v rámci dodržiavania hygienicko – epidemiologických opatrení, úzky kontakt s triednym učiteľom  v rámci poskytovania dôležitých informácií v prípade respiračného ochorenia dieťaťa, alebo aj podozrenia na ochorenie COVID – 19 u dieťaťa.

       

      Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vás.

      S pozdravom

      PaedDr. Peter Ivan

      Riaditeľ školy

     • Oznámenie o konaní 2. kola prijímacích skúšok

     • Riaditeľ SSOŠ ekonomickej Tercium, Palackého 14, Košice, v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodol o konaní 2. kola prijímacích skúšok pre školský rok 2020/2021.

      1. Na voľné miesta bude možné prijať 26 uchádzačov o štúdium v študijných odboroch:
      • 6317 M obchodná akadémia,
      • 7237 M informačné systémy a služby.

      V druhom kole možno prijať len tých žiakov, ktorí neboli prijatí na žiadnu strednú školu v prvom kole prijímacích skúšok.

      Harmonogram 2. kola PK

      • do 5. júna -  ZVEREJNÍME POČET OBSADENÝCH A VOĽNÝCH MIEST
      • do 19. júna - je možné podať prihlášku na štúdium na SŠ na svoju ZŠ alebo aj priamo k nám prostredníctvom skenu tlačiva prihlášky cez email, alebo poštou.
      • do 23. júna - RIADITEĽ ŠKOLY ODOŠLE ROZHODNUTIE O PRIJATÍ
      • do 25. júna - Uchádzač DORUČÍ ZÁVÄZNÉ POTVRDENIE SŠ

      Ďalšie informácie o 2. kole prijímacieho konania budeme aktualizovať.

      V prípade otázok nás kontaktujte na skola@kadavinci.sk alebo na tel.: 0904 682 778.

       

      V Košiciach 29. mája 2020                                                                          PaedDr. Peter I v a n                                                                                                                                                       riaditeľ školy    

     • Určenie povinných a profilových predmetov pre prijímacie konanie na štúdium pre školský rok 2020/2021  

     • Kritériá prijímacieho konania pre študijné odbory:          

      • 6317 M obchodná akadémia
      • 7237 M informačné systémy a služby

      (výňatok)

       

      ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV 

      Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy

      Povinné predmety: slovenský jazyk a literatúra, matematika

      Profilové predmety: informatika, občianska náuka


      PROSPECH

      Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

       

      ĎALŠIE KRITÉRIA   
      Predmetové olympiády a súťaže - výsledky 

      Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

       

      Harmonogram prijímania na SŠ:

      1. Uchádzač alebo zákonný zástupca môže do 15. mája 2020 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy, ak nepodal prihlášky do 10. apríla v ZŠ.
      2. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.
      3. Zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe.
      4. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
      5. Zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín). 

       

      Podrobné informácie nájdete TU

       https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

       

      V tohtoročnom prijímacom konaní môžeme prijať až 41 žiakov v týchto študijných odboroch:

      • 6317 M obchodná akadémia  (so zameraním na informačné systémy podniku)
      • 7237 M informačné systémy a služby

      Radi vám odpovieme na všetky otázky o podmienkach prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021:

      volajte na 0904 682 778 alebo píšte na: skola@kadavinci.sk

       

       

      Príloha č. 1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

       

      Vaše meno, priezvisko, ulica č., PSČ, obec

       

       

      Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium 

      Palackého 14

      040 01 Košice

       

      V ............................................., dňa ......................

       

      Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

       

      Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________ bol prijatý/á na vašu strednú školu.

      Vyberiete jednu z nasledujúcich možností:

      • Záväzne ptvrdzujem rozhodnutie o prijatí a ptvrdzujem nastúp na štúdium.
      • Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú šklu, preto nenastúpi na štúdium v vašej strednej škole.

         

       

                                                              S pozdravom

       

      Podpis uchádzača / zákonného zástupcu

       

       

      * nehodiace sa preškrtnite

       

     • Informácie o termínoch a spôsobe podávania prihlášok na štúdium

     • Vážení rodičia, milí deviataci,

      vzhľadom na rozhodnutie ministra školstva Vám oznamujeme, že v termíne do 15. mája 2020 je možné podať prihlášku na štúdium na SŠ na svoju ZŠ alebo aj priamo k nám prostredníctvom skenu tlačiva prihlášky cez e- mail, alebo poštou.

      Rovnako je možné prehodnotiť pôvodný výber strednej školy a požiadať o presunutie prihlášky na inú strednú školu, kde je vyššia pravdepodobnosť prijatia podľa aktuálnych podmienok.

      Vzhľadom na novú situáciu Vám umožňujeme podať aj Elektronickú prihlášku na štúdium na SŠ v šk. roku 2020/2021, následne vás skontaktujeme a spoločne zariadime všetko potrebné.

      Link na prihlášku: https://ssosterciumke.edupage.org/register/

      Upozornenie: Elektronická prihláška nenahradzuje Prihlášku na štúdium na SŠ.

       

      Radi by sme Vás ešte upozornili na správny spôsob vyplnenia prihlášky pri výbere niektorého zo študijných odborov našej školy.

      Košická akadémia da Vinci je nástupcom Súkromnej strednej odbornej školy ekonomickej Tercium, keďže v dôsledku obmedzení spôsobených šírením epidémie koronavírusu dodnes nebol na MŠVVaŠ SR ukončený zápis zmeny názvu v sieti škôl SR, preto v prihláškach na prijímacie pohovory na SŠ prosíme naďalej uvádzať pôvodný názov školy:

      Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium, Palackého 14, Košice

       

      V tohtoročnom prijímacom konaní môžeme prijať až 41 žiakov v týchto študijných odboroch:

      • 6317 M obchodná akadémia  (so zameraním na informačné systémy podniku)
      • 7237 M informačné systémy a služby

       

      Radi vám odpovieme na všetky otázky o podmienkach prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021:

      volajte na 0904 682 778 alebo píšte na: skola@kadavinci.sk

     • Vážení rodičia, milí deviataci,

     • Radi by sme Vás informovali o správnom spôsobe vyplnenia prihlášky pri výbere niektorého zo študijných odborov našej školy.

      Košická akadémia da Vinci je nástupcom Súkromnej strednej odbornej školy ekonomickej Tercium, keďže v dôsledku obmedzení spôsobených šírením epidémie koronavírusu dodnes nebol na MŠVVaŠ SR ukončený zápis zmeny názvu v sieti škôl SR, preto v prihláškach na prijímacie pohovory na SŠ prosíme naďalej uvádzať pôvodný názov školy:

      Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium, Palackého 14, Košice

       

      V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR môžeme v tomto prijímacom konaní prijať až 41 žiakov v týchto študijných odboroch:

      • 6317 M obchodná akadémia  (so zameraním na informačné systémy podniku)
      • 7237 M informačné systémy a služby

      Radi vám odpovieme na všetky otázky o podmienkach prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021:

      volajte na 0904 682 778 alebo píšte na: skola@kadavinci.sk

     • S nami vyrastieš

     • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium,

      aj keď školy dočasne zatvorili svoje brány, my sme sa rozhodli pomôcť Vám deviatakom pri výbere vhodnej strednej školy.

      V dnešných dňoch, keď všetci netrpezlivo čakáme na to, ako sa ukončí deviaty ročník ale hlavne aké a kedy budú prijímacie skúšky, ponúkame Vám niekoľko zamyslení. 

      Urobiť správne rozhodnutie je dôležité, lebo na tomto rozhodnutí si budete budovať svoju budúcnosť, svoj pracovný i spoločenský život, svoje šťastie. A viete, kedy je človek šťastný? Jedna z definícií hovorí aj to, že ak robí to, čo ho v živote najviac baví, na čo má vnútorné predpoklady a danosti. A vtedy ho  dokonca  za to aj veľmi dobre platia.

      Ak ste dnes presvedčení o tom, že Vaša budúcnosť by mala byť spätá s ekonomikou a informatikou, poďte medzi nás. U nás Vám pomôžeme nájsť všetky tvoje vnútorné predpoklady a danosti. Naši skúsení a zanietení učitelia v spolupráci s odborníkmi zo spolupracujúcich firiem vám pomôžu objaviť a rozvinúť svoju vnútornú silu, ktorú v sebe máte (a o ktorej možno ani netušíte) v záujme toho, aby ste optimálnym spôsobom absolvovali štúdium v predmetoch, ktoré vás budú motivovať a tým zabezpečia rast nielen po odbornej, ale aj osobnostnej stránke.

      U nás sa naučíte zadefinovať si svoje osobné ciele na základe vašich predstáv, vízií.  Pripraviť si plány na ich dosiahnutie prostredníctvom postupných, realizovateľných krokov. Pochopíte, že aj vo vás sa skrýva úžasná energia, ktorá vám umožní dosiahnuť úspech a naučíte sa ju usmerňovať a využívať v prospech svojho rastu.   

      Naša spolupráca s American Academy (s pobočkami v Prahe, Brne, a Bratislave) nám dáva možnosť spoznávať a využívať aj nové moderné metódy vzdelávania a smerovať našich absolventov aj na niektoré univerzity v USA, či dve Medzinárodné vysoké školy v Prahe.

      Podstatou vzdelávania v našej škole bude postupne stále viac predmetov, ktoré budú voliteľné a ktoré priblížia naše vzdelávanie k predstavám našich partnerov (spolupracujúcich firiem, American Academy či spomínaných univerzít), ale hlavne k vašim osobným predstavám, predpokladom a danostiam.

      Naši odborní učitelia a lektori z praxe si uvedomujú, že všestranný rozvoj osobnosti našich žiakov je tou najdôležitejšou devízou do budúcnosti. Každý človek má v sebe silu, ktorá mu umožní dosiahnuť v živote maximum. Túto silu v každom z Vás spoločne nájdeme a rozvinieme do rozmerov, ktoré Vám umožnia už počas štúdia u nás, ale hlavne po jeho skončení prežiť svoj život podľa vlastných predstáv.

      My nemyslíme len na dosiahnutie cieľa, po ktorom príde šťastie. U nás už cesta k tomuto cieľu je zážitkom, ktorý sa oplatí.

       

      Ako budú tento rok prebiehať prijímacie pohovory na strednú školu?

      V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR môžeme v tomto prijímacom konaní prijať až 41 žiakov v týchto študijných odboroch:

      •           6317 M obchodná akadémia  (so zameraním na informačné systémy podniku)

      •           7237 M informačné systémy a služby

       

      Radi vám odpovieme na všetky otázky o podmienkach prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021:

      volajte na 0904 682 778 alebo píšte na: skola@kadavinci.sk

     • Ako budú tento rok prebiehať prijímačky na strednú?

     • Hrozba koronavírusovej nákazy ovplyvnila výrazne aj chod našej školy.

      Preto vám dávame do pozornosti informácie, v akom režime sa budú tento rok odohrávať.

      Ministerstvo určilo nový termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. 

      Súčasťou prihlášok štandardne býva aj potvrdenie o zdravotnom stave, to však tento rok kvôli mimoriadnym opatreniam nie je potrebné dokladať.

      Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. 


      Riaditeľ strednej školy zverejní upravené údaje potrebné k prijímačkám, ako sú kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium do 28. apríla 2020. 

      Prijímacie skúšky do stredných škôl sa budú konať v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania.

      Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna, najneskôr do 30. júna.
       

      Informácie budeme priebežne dopĺňať a aktualizovať.

      Radi by sme vám vopred poďakovali za súčinnosť a trpezlivosť. Veríme, že oceníte našu snahu nájsť alternatívne riešenia v tejto zložitej situácii.

      Dovtedy Vám radi odpovieme na všetky otázky o podmienkach prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021:

      volajte na 0904 682 778 alebo píšte na: skola@kadavinci.sk

       

       

      PaedDr.Peter Ivan

      riaditeľ školy

     • Oznámenie o prerušení vyučovania zo dňa 24.03.2020

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, v súlade s § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. MŠVVaŠ SR v dôsledku ohrozenia života a zdravia žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom, ochorením COVID-19 ostáva naďalej vyučovanie v školách a školských zariadeniach prerušené až do odvolania.

      Písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia.

      Interná maturitná skúška žiakov sa bude konať v termíne do 30. júna 2020, do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania.

      Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. 

      Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

      O podmienkach prijímacieho konania budeme verejnosť informovať. 

       

      Upozorňujeme žiakov, že prerušenie vyučovania nie je obdobím školských prázdnin, ale ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.

      Viac informácií pre žiakov a rodičov nájdete na Edupage školy po prihlásení.

      V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte výlučne telefonicky na 0904 682 778, alebo mailom na: skola@kadavinci.sk.

      PaedDr. Peter Ivan

      riaditeľ

     • Oznam - 13.03.2020

     • OZNAMUJEME VÁM, že škola bude od 16.03.2020 do 27.03.2020 ZATVORENÁ.

      Na základe rozhodnutia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách..., v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      Škola zabezpečí samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

      Viac informácií pre žiakov a rodičov nájdete na Edupage školy po prihlásení.

      V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte výlučne telefonicky na 0904 682 778, alebo mailom na: skola@kadavinci.sk.

       

      PaedDr. Peter Ivan

      riaditeľ


     • Oznam

     • Krízový štáb SR prijal vo štvrtok 12.03.2020 o. i. aj nasledujúce opatrenie:

      Zatvorenie škôl a školských zariadení minimálne na 14 dní.
      Preto bude od pondelka 16.3.2020 škola uzavretá.
      Kvôli zatvoreniu škôl sa posúvajú aj termíny písomných maturitných skúšok.
      Podrobnejšie informácie budeme zverejňovať priebežne prostredníctvom Edupage a webovej stránky.

      V piatok 13. 03. 2020 bude škola otvorená v čase od 10.00 do 12.00.

      V prípade potreby osobnej návštevy školy  kontaktujte riaditeľa školy na t.č. 0904 682 778.

      V snahe zabezpečiť kontinuitu vzdelávacieho procesu sú žiakom zadávané úlohy prostredníctvom Edupage jednotlivými vyučujúcimi.

      PaedDr. Peter Ivan
      riaditeľ školy

     • Prerušenie vyučovania

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      zriaďovateľ našej školy dňa 10.3.2020 rozhodol o prerušení vyučovacieho
      procesu v škole v termíne od stredy 11.03.2020 do 13.03.2020.

      Z obedov budú žiaci odhlásení.

      O aktuálnych opatreniach Vás budeme informovať prostredníctvom Edupage,
      e-mailu a webovej stránky školy.

      Počas trvania vyučovacieho voľna pripomíname žiakom a rodičom a zákonným
      zástupcom žiakov, aby sa žiaci zdržali sociálnych kontaktov a zotrvávali
      doma s cieľom preventívnych opatrení a zabráneniu šírenia respiračných
      ochorení a koronavírusu.

      V termíne od 17.3 do 18.3.2020 sú naplánované celoštátne maturitné
      skúšky pre žiakov IV.B, pokiaľ MŠVVaŠ nerozhodne inak. Cieľom
      preventívnych opatrení je zabezpečiť hladký priebeh maturitných skúšok.

      Odporúčame rodičom a zákonným zástupcom žiakov, ktorí boli v zahraničí v
      krajinách s výskytom  koronavírusu, aby sledovali zdravotný stav
      svojich detí a prípadne príznaky respiračných ochorení po dobu 14 dní od
      návratu na Slovensko. V prípade potreby kontaktujte obvodného pediatra.
      Prosím, aby ste priebežne informovali triednych učiteľov o výskyte
      ochorenia u žiaka počas doby prerušenia vyučovania.


      S pozdravom

      PaedDr. Peter Ivan
      riaditeľ školy 

     • Prerušenie vyučovania

     •  

      Riaditeľ SSOŠ ekonomickej Tercium, Palackého 14, Košice, na základe Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky, Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a po konzultácií s RÚVZ zo dňa 09. 03. 2020,

       

      prerušuje vyučovací proces v dňoch 09.3.2020 a 10.3.2020

       

      z organizačných dôvodov v súlade s ustanovením §150 ods. 5 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov.

       

      Vážení rodičia, žiaci,  žiadame Vás, aby ste v prípade, že ste počas jarných prázdnin alebo počas posledných dní navštívili v zahraničí krajinu, v ktorej bol koranavírus Covid-19 a SARS-CoV 20 potvrdený, bezodkladne informovali o skutočnosti triedneho učiteľa a odkonzultovali ďalší postup.

       

      O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

       

       

       

      PaedDr. Peter Ivan

       

      riaditeľ školy

       

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15 Košice Slovakia
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje