• Novinky

      • Rozlúčka IV.B

      • Do galérie Rozlúčka IV.B boli pridané fotografie.

       Dňa 04.06.2019 sa uskutočnila rozlúčka so žiakmi IV. ročníka večerného štúdia. Slávnostne  bolo žiakom odovzdané maturitné vysvedčenie, certifikáty za ich prácu počas štúdia. 

       Našim absolventom prajeme veľa zdravia, spokojnosti a úspechov v pracovnom aj osobnom živote.

      • Potulky po historických pamiatkach Košíc

      • Do galérie Potulky po historických pamiatkach Košíc boli pridané fotografie.

       Žiaci prvého ročníka pripravili na hodinách Komunikácie, Základoch prstokladu a Aplikovanej ekonomiky projekt Potulky po historických pamiatkach Košíc. Dňa 10.6.2019 nám pútavo odprezentovali zaujímavosti o jednotlivých pamiatkach priamo v meste a na pamiatku nám venovali informačnú brožúru, ktorú sami pripravili. Ďakujeme veľmi pekne :-)

      • Oznam pre maturantov

      •  

       V dňoch 29. a 30. mája 2019 sa uskutoční ústna maturitná skúška pre žiakov IV.A a IV.B triedy.

       Účasť: podľa rozpisu termínov / min. hodinu pred skúškou/

        

       Nezabudnúť si doniesť zo sebou občiansky preukaz, spoločenské oblečenie.

        

       Veľa šťastia pri ťahaní otázok na maturitnej skúške.

         

        

      • Oznam maturantom k praktickej maturitnej skúške!

      • Termín: 20.5.2019 a 21.5.2019  /rozpis podľa požiadaviek, ktoré ste osobne zadali/

       Príchod do školy: 7.15 hod.

       Úvodné pokyny:  od 7.45 hod. do 8.00 hod.

       Riešenie maturitného zadania: od 8.00 hod. do 16.00 hod.

       Doniesť si: kalkulačku, písacie potreby /aspoň 2 náhradné perá/, občiansky preukaz, pitie, silnejšiu desiatu /počas maturitnej skúšky nemôžete opustiť budovu školu/

       Keďže ide o štátnu skúšku nezabudnite na vhodné  slušné /spoločenské/ oblečenie.

        

       Maturantom prajeme veľa šťastia a sily pri riešení maturitného zadania.

        

         

        

      • Žlté narcisy

      • Do galérie Žlté narcisy boli pridané fotografie.

       Dňa 11.04.2019 sa žiaci I. a II. ročníka zúčastnili zbierky "Žlté narcisy", aj keď nám počasie neprialo, ani to nás neodradilo od ušľachtilej pomoci.

      • DOD

      • Pozývame  záujemcov o štúdium na našej škole na deň otvorených dverí 19. marca 2019 od 9.00 do 17.00 hod.

      • Chrípkové prázdniny.

      • Oznamujeme, že od dnešného dňa 6.2.2019 do 10.2.2019 máme chrípkové prázdniny. Vyučovanie sa obnoví v pondelok 10.2.2019.

      • Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020

      • Oznamujeme, že MŠVVaŠ SR dňa 30.1.2019 schválilo upravený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia  pre školský rok 2019/2020 pod číslom: 2019/6163:2-A1030. Pre našu školu upravilo počty žiakov takto:

       • ŠO 6317 M obchodná akadémia 8 žiakov
       • ŠO 6341 M škola podnikania 10 žiakov.

       Škola má podmienky na prijatie aj vyššieho počtu žiakov v uvedených ŠO (v súlade s platnou legislatívou).

       Okrem týchto ŠO budeme prijímať aj záujemcov o štúdium ŠO 7237 M informačné systémy a služby, nakoľko podľa Prognózy vývoja na trhu práce v SR II. pre Košický samosprávny kraj o dodatočnej potrebe pracovných síl v študijnom odbore 7237 M informačné systémy a služby, spracovanej inštitúciou TREXIMA, bude potreba  v počte 34 osôb. Tento údaj bol aj verifikovaný na úrovni regionálnej platformy.Sme jediná škola v regióne Východného Slovenska, ktorá má záujem pripravovať absolventov tohto odboru pre trh práce.

      • 12 Angre men

      • Do galérie 12 Angre men boli pridané fotografie.

        

       Žiaci II.A si na hodinách občianskej náuky pozreli dramatický príbeh Dvanásť rozhnevaných mužov, v ktorom má dvanásť porotcov jednomyseľne rozhodnúť o vine či nevine mladého muža obvineného z vraždy svojho otca. Film nedáva odpoveď na otázku, či obvinený skutočne spáchal trestný čin vraždy. Tvorcovia filmu vytvorili priestor hlavne na zobrazenie procesu vzniku rôznych pohľadov na otázky hodnotenia faktov a domnienok relevantných pre konečné rozhodnutie. Žiaci boli  svedkami formovania motivácie konania ľudí postavených pred úlohu jednoznačne rozhodnúť o živote alebo smrti mladého človeka. Filmom sme upriamili pozornosť žiakov na potrebu vyhnúť sa povrchnému hodnoteniu zdanlivo jasných dôkazov.

       Ak sa má človek priblížiť k pravde a spravodlivosti aspoň do tej miery, akú môže dosiahnuť svojimi schopnosťami, musí skúmať a hodnotiť poznané fakty z rôznych uhlov pohľadu, ktorý rešpektuje požiadavky zákona a vlastného svedomia.

       Žiaci sa oboznámili s anglosaským právnym systémom a zároveň v rámci diskusie sa dozvedeli o jeho rozdieloch v porovnaní s kontinentálnym. Rozdiskutovala sa otázka trestu smrti a základných ľudských práv.

       Súčasťou projektu bola aj individuálna práca žiakov na pracovnom liste v anglickom jazyku, ktorý budú žiaci používať v maturitnom ročníku ako súčasť prípravy na ústnu časť maturitnej skúšky v rámci témy Človek a spoločnosť. Pri  zostavovaní pracovného listu v anglickom jazyku Mgr.  Danica Fetyko Grusová zistila, že tento film využívajú pri vyučovaní  právnické, filozofické fakulty, ekonomické univerzity, filmové a divadelné školy na Slovensku, Filozofická fakulta Katedra divadelních studií na Masarykovej univerzite. V anglofónnych krajinách je využívaný ako súčasť seminárnych a semestrálnych prác napr. na University of Minnesota, University of Northern Iowa, Columbia University a mnoho ďalších. Naši žiaci si obohatili slovnú zásobu v oblasti anglickej právnickej terminológie. Autor projektu: Ing. Adriana Popovičová

        

        

        

      • Prijímacie konanie v školskom roku 2018/2019

      • Vzhľadom na vzniknutú situáciu týkajúcu sa prijímacieho konania pre nasledujúci školský rok uvádzame nasledovné informácie. Pri prerokovaní počtu žiakov s KSK dňa 29.10.2018 nám bol určený počet žiakov prvého ročníka 18 pre školský rok 2019/2020. Po zverejnení najvyššieho počtu žiakov dňa 30.11.2018 sme sa dozvedeli, že pôvodné rozhodnutie KSK bolo zmenené a stanovili nám počet žiakov 0. Naša škola požiada MŠVVaŠ SR o preskúmanie určenia počtu žiakov na školský rok 2019/2020. Ministerstvo posúdi a prerokuje určenie počtu žiakov do 31. januára 2019, kedy vydá definitívne počty žiakov pre jednotlivé stredné školy. 

       Oznamujeme všetkým záujemcom o denné štúdium na našej škole, že prijímame prihlášky pre prijímacie konanie v školskom roku 2018/2019 a v školskom roku 2019/2020 otvoríme:

       • 1 triedu  spoločnú pre odbor 6341M škola podnikania a 6317M obchodná akadémia s počtom žiakov 18
       • 1 triedu pre odbor 7237M informačné systémy a služby s počtom žiakov 15

       v súlade s platnou legislatívou. V prípade nejasností, prosím, kontaktujte školu na tel. č. 0904107681.

        

      • Zapojte sa do Petície

      • Prejavme spoločne verejný záujem na tom, aby sa o školách rozhodovalo transparentne a objektívne, na základe kritérií kvality školy, rovnako uplatňovaných na celom území SR a aby, kým sa tak nestane, bol zachovaný počet žiakov  1. ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie na rok 2019/2020 pre každú strednú školu v takej výške, aká bola určená pre školský rok 2018/2019.

       PETÍCIA

       za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19

       Svoj podpis pod Petíciu môžete pripojiť na tomto linku: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1002268

       ĎAKUJEME

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
   • skola@kadavinci.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15, 040 01 Košice Slovakia
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje