• Spoznajte nás virtuálne

     • Virtuálna prehliadka  školy

      Spoznajte školu a podmienky štúdia v komentovanej prezentácii školy

      Spoznajte učiteľský zbor

      Školský poradca informuje

       

       

      Pozrite si vyjadrenie nášho partnera vo vzdelávaní spoločnosti DELL Technologies ...

      Vyjadrenie nášho partnera vo vzdelávaní spoločnosti DEUTSCHE TELEKOM IT SOLUTIONS SLOVAKIA...

     • Ekonomická olympiáda - výsledky školského kola

     • V decembri 2020 sa žiaci 2.,3. a 4.ročníka zúčastnili školského kola Ekonomickej olympiády, ktorú organizuje INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Je to medzinárodná súťaž v znalostiach ekonómie a financií.

      Najlepšie výsledky dosiahli: Simona Timková 4.A, Barbora Lacková 3. A, Lukáš Prášil 4.A. Srdečne im gratulujeme !

      Na krajskom kole Ekonomickej olympiády bude našu školu reprezentovať Lukáš Prášil.

      Držíme mu palce!!!

     • "Simply the Best" Súťaž pre deviatakov

     • Od utorka 8.12 do  utorka 15.12.2020 pozývame všetkých deviatakov z košického kraja, aby si otestovali svoju angličtinu v teste „Simply the Best“ .

      Výhercov vecných cien - anglickej beletrie a darčekov od Oxford books žrebujeme počas virtuálneho Dňa otvorených dverí  16.12.2020.

      Tak neváhaj a pusti sa do toho :-) 

     • Začiatok spolupráce s Deutsche Telekom IT Solutions

     • Vo štvrtok 22. októbra sme podpisom Memoranda o vzájomnej spolupráci s najvýznamnejším zamestnávateľom v kraji Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia odštartovali partnerstvo s cieľom vytvoriť kvalitné podmienky odborného vzdelávania pre potreby trhu práce.

      Tešíme sa na spoluprácu a vnímame tento záväzok ako príležitosť ďalšieho rozvoja odborného vzdelávania a neustálej modernizácie materiálneho zázemia a skvalitňovania vzdelávacieho procesu.

      Orientácia vzdelávacieho profilu na potreby trhu práce v úzkej spolupráci  s partnermi vo vzdelávaní – zamestnávateľmi sú potvrdením vízie našej školy stať sa "modernou strednou školou – lídrom v prepájaní odborného vzdelávania a trhu práce."


     • SÚŤAŽ PRE DEVIATAKOV!

     • Zapoj sa a vyhraj :)

       

      Pre žiakov 9. ročníka je spustený vedomostný kvíz z finančnej gramotnosti „FINGRAM“.

      Pozor, pozor, deviataci !!!

      Zaregistrujte sa na dole uvedený link a spustite kvíz. Odpovedzte na otázky. Budete zaradení do žrebovania o hodnotné ceny. Ak pri registrácii uvediete aj meno učiteľa, ktorý váso kvíze informoval, získava cenu aj on.

      Kvíz trvá do konca novembra 2020 !

      Neváhajte a prihláste sa hneď link: https://forms.gle/ckZvzuhG5dCovPqEA

       

     • VYBERÁŠ SI STREDNÚ?

     • Nestačia ti informácie z webu :)

      Nechce sa ti preklikávať  jednotlivé stránky :)

      Nechce sa ti čítať rozsiahle popisy:)

      My ti všetko vysvetlíme a ukážeme OSOBNE (v súlade so všetkými COVID opatreniami) !

       

      Tento školský rok bude veľkou výzvou pre nás všetkých.

      Pravdepodobne nebude možné realizovať tradičné workshopy a prezentácie na školách, aby sme sa ti osobne predstavili.

      Aj napriek súčasným COVID obmedzeniam ti radi priblížime štúdium v našej škole:

       

      • počas individuálnej prehliadky školy - každý utorok a štvrtok 
      • kedykoľvek osobne pri návšteve našej školy 

       

      Na individuálnu prehliadku školy sa objednaj:

      Emailom: skola@kadavinci.sk

      Telefonicky: Riaditeľ školy -  PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778

       

                         

     • Udelenie riaditeľského voľna - 12. 10. 2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      na základe dnešného oznámenia ministra školstva SR prechádzajú stredné školy od 12.10.2020 na dištančné vzdelávanie až do odvolania.

      Riaditeľ školy udeľuje riaditeľské voľno žiakom na zajtra 12.10.2020 z dôvodu prípravy materiálno - technického a organizačného riešenia vzdelávacieho procesu školy.

      Dištančné vzdelávanie začína podľa upraveného rozvrhu a pravidiel v utorok 13.10.2020.

      Po vydaní rozhodnutia MŠVVaŠ SR Vás budeme podrobnejšie informovať.

      Prosíme žiakov, aby kontaktovali svojich triednych učiteľov a dohodli si režim prebratia študijných materiálov a osobných vecí zo školy.

      Ďakujeme za pochopenie.

       

      PaedDr. Peter Ivan 

      riaditeľ školy

       

      V Košiciach 11. 10. 2020

     • Oznam o opätovnom otvorení školy od 05.10.2020

     • Oznámenie zákonným zástupcom ažiakom o opätovnom otvorení školy a podmienkach vstupu do školy od 5.10.2020 

       

      Riaditeľ školy, po odsúhlasení RÚVZ so sídlom v Košiciachrozhodol o tom, že od pondelka 5.10.2020 bude prebiehať vyučovanie v budove školy prezenčnou formou. 

      Žiaci sú povinní pri opätovnom nástupe do školy predložiť podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti (zaslané v Edupage).  

       

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. 

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktov všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom. 

       

      Žiaci:

      · Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, vrátane svojej triedy a odborných učební.

      · Pri vstupe do budovy školy si žiak dezinfikuje ruky.

      · Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

       

       

      V Košiciach 2.10.2020

      PaedDr. Peter Ivan

      riaditeľ

     • Oznámenie o karanténnych opatreniach

     • Vážení rodičia, milí žiaci,


      vzhľadom na to, že dnes 23.9.2020 bolo potvrdené ochorenie COVID -19 u pedagogického zamestnanca školy, riaditeľ školy po usmernení RÚVZ so sídlom v Košiciach prijíma nasledujúce opatrenia v termíne od 24. 9. 2020 do 2.10.2020:

      1. Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou podľa platného rozvrhu.
      2. Vstup do budovy školy pre žiakov, rodičov, zamestnancov školy a cudzích osôb je zakázaný.
      3. Vyučovanie v budove školy (prezenčnou formou) bude prebiehať od 5.10.2020.
      4. Žiaci sú povinní pri opätovnom nástupe do školy predložiť podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti.


      Počas trvania  dištančnej formy vzdelávania žiadame žiakov, rodičov a zákonných
      zástupcov žiakov, aby sledovali zdravotný stav detí a prípadné informácie týkajúce sa zhoršenia ich zdravotného stavu konzultovali s obvodným pediatrom a informovali triedneho učiteľa.

      Rovnako našich žiakov a zamestnancov školy žiadame, aby sledovali svoj zdravotný stav a zotrvávali v domácej izolácii.

       

      Ďakujeme za porozumenie

      Košice, 23.09.2020


      PaedDr. Peter Ivan
      riaditeľ školy

     • Oznam

     • Z technických dôvodov je pevná linka našej školy mimo prevádzky.

      Zastihnete nás na t.č. 0904 682 778.

     • Usmernenie riaditeľa školy k otvoreniu šk. roka 2020/2021

     • Riaditeľ školy v súvislosti s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR počas trvania pandémie ochorenia Covid 19 vydáva nasledujúce usmernenie k nástupu žiakov pri otvorení školského roka 2020/2021:

      Zákonný zástupca:

      · Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

      · Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021 (ROR – Rúško, Odstup, Ruky)

      · Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie (Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strenej školy, jazykovej školy a alebo školského internátu) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti)

      · V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

      Žiaci:

      · Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, vrátane svojej triedy a odborných učební.

      · Pri vstupe do budovy školy si žiak dezinfikuje ruky.

      · Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

       

      PaedDr. Peter Ivan

      Riaditeľ školy

       

       

     • Otvorenie školského roka večerné a externé štúdium

     • Milí žiaci,

      Zasielame Vám organizačné pokyny k nástupu žiakov do školy v súvislosti s pokračujúcou pandémiou ochorenia COVID – 19. Informácie boli spracované na základe Manuálu pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021, ktorý zverejnilo MŠVVaŠ na svojej internetovej stránke.

      Školský rok 2020/2021 otvoríme v novej budove školy na Tajovského 15, Košice

                                                              dňa 3.9.2020 o 15.30

      Všetci žiaci sú povinní mať so sebou 2 ks rúšok, hygienické vreckovky, vyplnené a podpísané tlačivá:

      • Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka  https://www.minedu.sk/data/att/17126.docx
      • Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka   https://www.minedu.sk/data/att/17088.docx

      Žiaci sú povinní dodržiavať zvýšené opatrenia podľa odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva – ROR (Ruky, Odstup, Rúško)

      Milí žiaci, prosíme Vás o rešpektovanie a dodržiavanie opatrení, zodpovedné správanie počas vyučovania aj počas prestávok, aby sme spoločnými silami minimalizovali riziko šírenia nákazy a zbytočne neohrozovali zdravie seba a iných.

       

      Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vás.

      S pozdravom

      PaedDr. Peter Ivan

      Riaditeľ školy

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15 Košice Slovakia
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje