• Novinky

      • VIANOČNÉ PRÁZDNINY

      • Vianočné prázdniny sa v tomto školskom roku začnú v pondelok 23. decembra 2019 a skončia sa v utorok 7. januára 2020.

       Školské vyučovanie sa začne v stredu 8. januára 2020.

       Tešíme sa na vás :)

      • Oznam o voľnom pracovnom mieste: učiteľ informatiky

      • Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium informuje, že od 1. 1. 2020 má voľné pracovné miesto na čiastočný úväzok na pracovnú pozíciu učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou INFORMATIKA.

        

       Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy

       Voľné pracovné miesto: učiteľ informatiky

       Úväzok: čiastočný úväzok

       Dátum predpokladaného nástupu: ihneď

        

       Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

       • vysokoškolské vzdelania II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov
       • bezúhonnosť (Získať prostredníctvom https://crinfo.sk/bezuhonnost/)
       • zdravotná spôsobilosť
       • ovládanie štátneho jazyka

       Platové podmienky: plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pre výkon práce vo verejnom záujme: od 998,50 € v závislosti od platovej triedy a započítateľnej praxe.

        

       Zoznam predkladaných dokladov:

       • žiadosť o prijatie do zamestnania
       • profesijný životopis
       • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
       • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

       Kontakt:

       SSOŠE Tercium, Palackého 14, 040 01 Košice

       e-mail: skola@kadavinci.sk

       telefón: 055/674 22 51, 0904 682 778

       Žiadosti o prijatie do zamestnania posielajte poštou alebo mailom obratom.

        

       Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potencionálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

        

       Poznámka: Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

      • Jedinečná ponuka pre žiakov končiacich ročníkov zažiť neobyčajný štvrtok a pozrieť sa na svoju budúcnosť:

      • Program:

        

       v NESS KDC, Moldavská cesta 10/B, Košice.

        

       Jednotlivé vstupy do priestorov firmy NESS KDC sú o 9.00, 10.30 a 14.00 (obmedzené na 15 osôb, uprednostnení budú deviataci – naši budúci prváci, ktorí sa na konkrétny termín vopred prihlásia do 11.12.2019, 12.00 mailom na: adriana.popovicova@kadavinci.sk). 

       Naši pedagógovia a žiaci sú Vám vo firme NESS KDC kedykoľvek od 9.00 – 17.00 k dispozícii. 

         

        

       v SSOŠE Košická akadémia da Vinci, Palackého 14, Košice, 3. posch.

        

       Od 9.00 - 17.00 Vám naši pedagógovia a žiaci predstavia študijné odbory, spôsob výučby všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov, môžete si vyskúšať a skonzultovať prijímacie pohovory zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

        

       Dokážeme Vám, že nemusíte študovať bilingvál, ak sa chcete naučiť kvalitne komunikovať v anglickom jazyku a ovládať obchodnú angličtinu .-) 

       Získate

       •  skúšobné prijímačkové testy zo SJL a MAT
       •  informačný leták "Čo by mal deviatak na prijímačky vedieť"
       •  selfíčko s "originálom" da Vinciho Mony Lisy                      

                                                                                      Tešia sa na Vás učitelia a žiaci Košickej akadémie da Vinci

        

       Účasťou na DOD súhlasíte s vyhotovovaním foto  a video dokumentácie na propagačné účely. 

      • JEDINEČNÝ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na KAdaVinci !

      • Vyber si, kde ho chceš zažiť !

       Príď do sídla firmy NESS na Moldavskú cestu 10/B v Košiciach a vyskúšaj, aké je to byť ajťákom!

       Alebo príď do Košickej akadémie da Vinci na Palackého 14 v Košiciach a spolu s nami ochutnaj život stredoškoláka .

       Na OBOCH miestach ťa čaká bohatý program, množstvo zaujímavých ľudí a prekvapení !

       Príď, spoznaj nás a vytvor si vlastný názor!

      • Hodina deťom

      • Do galérie Hodina deťom boli pridané fotografie.

       Dňa 14.11.2019 sa žiaci II.A triedy zúčastnili zbierky "Hodina deťom" . Vyzbieraná suma môže byť použitá na veľké veci. 

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
   • skola@kadavinci.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15, 040 01 Košice Slovakia
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje