• DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - online 3. marca 2022

     • Pozývame Vás na ďalší DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ KOŠICKEJ AKADÉMIE

      vo štvrtok 3. marca 2022 od 16:00 do 19:00 hod!

      Dozviete sa všetko, čo vás zaujíma o štúdiu, prijímačkách a škole!

      Pripojiť sa môžete kliknutím na konkrétny KANÁL uvedený nižšie cez akýkoľvek internetový prehliadač vo svojom počítači alebo prostredníctvom aplikácie MS TEAMS.

      Program DOD:

      Kanál - Úvodné informácie o škole a štúdiu

      • ­úvodné informácie o škole a štúdiu
      • informácie k prijímaciemu konaniu pre šk.r.2022/23
      • kritéria prijímacieho konania pre šk. rok 2022/2023
      • rozsah učiva na prijímacie skúšky z predmetov SJL a MAT

      Hlavná prezentácia školy o 16:00, 17:00 a 18:00 hod.

       

      Kanál – Informácie k štúdiu v odbore OBCHODNÁ AKADÉMIA

      • Prezentácie odboru o 16:30, 17:30 a 18:30 hod.
      • teoretické a praktické odborné predmety v odbore OA
      • účtovníctvo, účtovný softvér, certifikáty KROS
      • súvislá odborná prax / praktické vyučovanie
      • uplatnenie našich absolventov v praxi
      • Študentská firma a aktivity v spolupráci s JA Slovensko
      • certifikáty v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia
      • spolupráca so zamestnávateľmi – DTITS SK

      Kanál – Informácie k štúdiu v odbore INFORMAČNÉ SYSTÉMY A SLUŽBY

      • Prezentácie odboru o 16:30, 17:30 a 18:30 hod.
      • aplikačný softvér
      • praktické vyučovanie
      • uplatnenie našich absolventov v praxi
      • spolupráca so zamestnávateľmi – DELL Technologies

      Kanál - Informácie k výučbe cudzích jazykov

      • Prezentácie o 16:45, 17:45, a 18:45 hod.
      • informácie k maturitným skúškam z cudzích jazykov
      • informácie k vyučovaniu cudzích jazykov pre žiakov
      • krúžková činnosť
      • Erasmus +

      Kanál – Informácie k prijímaciemu konaniu

      • skúste si prijímačkové testy zo SJL a MAT

      Kanál – Školský poradca

      • informácie k podmienkam štúdia
      • informácie k úprave prijímacej skúšky pre žiakov so ŠVVP a k individuálnej integrácii

                                                                                                                                                                            

      Po návšteve DOD Vás prosíme o spätnú väzbu a vyjadrenie názoru cez krátky dotazník, ktorý nájdete TU

       

      Pre prezretie videí o škole klikajte na:

      https://www.youtube.com/channel/UC0GfZEZObBH45C75uljOmhw

       

      Tešíme sa na Vás !

     • Školský semafor a časté otázky

     • aktualizácia k 26.11.2021

      Dňa 26. 11. 2021 bol aktualizovaný manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra. (v prílohe)

      Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

       

      Zoznámte sa s nimi v prílohách:

     • Otvorenie školského roka 2021/2022 - denné štúdium

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022 (v prílohe), ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.


      Školský rok 2021/202 otvoríme dňa 2.9.2021 nasledovne:


      8.00 – vstup žiakov 1. ročníka

      9.00 – vstup žiakov 2. až 4. ročníka


      9.30 -  slávnostné otvorenie školského roka


      Pri nástupe do školy 2.9. je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti –(v prílohe)

      Žiaci prichádzajú do školy bez doprovodu zákonného zástupcu z dôvodu eliminácie rizík v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid – 19.

      Všetci žiaci sú povinní mať so sebou 2 ks rúšok a hygienické vreckovky.

      Žiaci sú povinní dodržiavať zvýšené opatrenia podľa odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva – ROR (Ruky, Odstup, Rúško)


      V piatok 3.9.2021 majú všetci žiaci školy triednické hodiny, v rámci ktorých prevezmú učebnice a oboznámia sa so Školským poriadkom, BOZP, Smernicou proti šikanovaniu.

       

      Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vás.


      ​​​​​​​PaedDr. Peter Ivan

      riaditeľ školy

     • Otvorenie školského roka 2021/2022 - večerné a externé štúdium

     • Milí žiaci,

      Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022 (v prílohe), ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.


      Školský rok 2021/202 otvoríme dňa 2.9.2021 o 15:30 hod v Aule školy.


      Pri nástupe do školy 2.9. je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti –(v prílohe)

      Všetci žiaci sú povinní mať so sebou 2 ks rúšok a hygienické vreckovky.

      Žiaci sú povinní dodržiavať zvýšené opatrenia podľa odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva – ROR (Ruky, Odstup, Rúško)

       

      Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vás.


      PaedDr. Peter Ivan

      riaditeľ školy

     • Zoznam prijatých uchádzačov na štúdium pre školský rok 2021/2022 - po 2. kole

     • Pre študijný odbor 6317 M obchodná akadémia:

      stály kód žiaka

      1. 12KOA

      2. 92KOA

      3. 82KOA

      4. 62KOA

      Pre študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby:

      stály kód žiaka

      1. 32KIS

      2. 72KIS

      3. 22KIS

      4. 42KIS

      Zápis prijatých uchádzačov na štúdium prebieha denne od 08.00 do 16.00 hod na riaditeľstve školy.

      Viac informácií na tel.: 0904 682 778

      V Košiciach 22.júna 2021PaedDr. Peter Ivan, riaditeľ školy

     • Externé štúdium - prihlasovanie

     • Záujemcom o externé štúdium (získanie maturity, získanie špecializácie o odbore) oznamujeme, že prihlášky  na štúdium prijímame aj po termíne 31.5.2021.

      Prihlášku je možné podať elektronicky prostredníctvom webovej stránky školy: 

     • Oznámenie o konaní 2.kola prijímacích skúšok

     • Riaditeľ SSOŠ ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA DA VINCI, Tajovského 15, Košice, v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodol o konaní 2. kola prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022 na denné štúdium v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia. a v študijnom odbore 7237 M informačné systémy a služby.

      1. Na voľné miesta bude možné prijať:
      • uchádzačov o štúdium v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia,
      • uchádzačov o štúdium v študijnom odbore 7237 M informačné systémy a služby.
      1. V druhom kole možno prijať len tých žiakov, ktorí neboli prijatí na žiadnu strednú školu v prvom kole prijímacích skúšok.
      2. V termíne do 16. júna 2021 je možné podať prihlášku na štúdium na SŠ na svoju ZŠ alebo aj priamo k nám prostredníctvom skenu tlačiva prihlášky cez email, alebo poštou.
      3. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční 22. júna 2021. Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 23. júna 2021. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 25. júna 2021 strednej škole záväzné potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe.
      4. Ďalšie informácie o prijímacom konaní možno získať aj na www.kadavinci.sk alebo na tel.: 0904 682 778.

       

       

       

       

       

      V Košiciach 31.05.2021                                                                   PaedDr. Peter Ivan

                                                                                                                    riaditeľ školy

       

     • Prezenčné vzdelávanie od 10. mája 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ a v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID automatu sa s účinnosťou od 10.05.2021 obnovuje školské vyučovanie.V týždni od 10.05.2021 bude okres Košice podľa školského COVID automatu v I. stupni varovania – teda v ružovej farbe a na základe toho bude prebiehať prezenčná forma vyučovania pre všetkých žiakov školy.

      Pripomíname, že v súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania sme povinní rešpektovať Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu, opatrenia Úradu verejného zdravotníctva a zriaďovateľa.

      V pondelok 10.5.2021 udeľujeme žiakom Riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - konanie prijímacích skúšok v 2. termíne.

      Od utorka 11.5.2021 sa žiaci zúčastňujú prezenčného vyučovania podľa upraveného rozvrhu hodín.

      Aktuálne usmernenia k otváraniu školy budeme dopĺňať po ich zverejnení na stránke MŠVVaŠ SR a štátnych orgánov.

       

      PaedDr. Peter Ivan

      riaditeľ školy

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - online už vo štvrtok 18.marca

     • Navštívte nás na ďalšom online Dni otvorených dverí

      Súkromnej SOŠ ekonomickej KOŠICKEJ AKADÉMIE DA VINCI,

      vo štvrtok 18.03.2021 od 15:00 do 17:00 hod!

      Spýtajte sa na všetko čo vás zaujíma o štúdiu, prijímačkách a škole!

      Pripojiť sa budete môcť po kliknutí na kanál 1 až 6 prostredníctvom aplikácie MS TEAMS alebo cez akýkoľvek internetový prehliadač vo svojom počítači.

       

      PROGRAM:

      Kanál č. 1 – Vedenie školy

      Otvorenie DOD 

      • úvodné informácie o škole a štúdiu,
      • predstavenie partnera vo vzdelávaní - spoločnosti DELL Slovakia, 
      • otázky pre vedenie školy,

      Kanál č. 2 – Informácie k prijímaciemu konaniu

      • aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu pre šk.r.2021/22,

      Kanál č. 3 – Školský poradca

      • informácie k podmienkam štúdia, 
      • informácie k úprave prijímacej skúšky pre žiakov so ŠVVP a k individuálnej integrácii,

      Kanál č. 4 – Informácie k štúdiu v odbore OBCHODNÁ AKADÉMIA

       

      Kanál č. 5 – Informácie k štúdiu v odbore INFORMAČNÉ SYSTÉMY A SLUŽBY

       

      Kanál č. 6 - Informácie k výučbe cudzích jazykov

      • informácie k maturitným skúškam s cudzích jazykov,
      • informácie k vyučovaniu cudzích jazykov pre žiakov.

                                                                                                                                                                            

      V školskom roku 2021/2022 pre Vás otvárame 2 triedy.

      Ponúkame štúdium s rozšírenou výučbou cudzích jazykov a IT v odboroch:

      • Obchodná akadémia so zameraním na informačné systémy podniku,
      • Informačné systémy a služby.

       

      Našimi partnermi vo vzdelávaní sa stali spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions, a DELL Slovakia.

       

      Po návšteve DOD Vás prosíme o spätnú väzbu a vyjadrenie názoru cez krátky dotazník, ktorý nájdete TU

       

      Pre prezretie videí o škole klikajte na:

      https://www.youtube.com/channel/UC0GfZEZObBH45C75uljOmhw

       

      alebo rolujte nižšie na stránke školy :)

       

      Váš Tím KADAVINCI

       

      ver.17.3.2021

     • Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu na štúdium pre školský rok 2021/2022 ver. k 24.02.21

     •  

      Vzhľadom na súčasnú zložitú spoločenskú situáciu je proces výberu strednej školy veľmi náročný a neprehľadný. Aktuálne opatrenia nám žiaľ znemožňujú realizovať DOD v rozsahu a forme ako po iné roky.

      Aj napriek tomu, Vám veľmi radi predstavíme našu školu počas individuálnej konzultácie pri zachovaní protiepidemiologických opatrení.

      Ponúkame Vám: 

       

      Podmienky prijímacieho konania:

      1. Úspešné absolvovanie prijímacej skúšky z predmetov Matematika a Slovenský jazyk a literatúra
      2. Uchádzači, ktorí dosiahnu v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % budú prijatí aj keď nevyhoveli kritériám prijímacieho konania.
      3. Poradie uchádzačov v jednotlivých študijných odboroch sa určí podľa celkového súčtu bodov prijímacej skúšky z Matematiky a Slovenského jazyka a literatúry.

      Pri rovnosti bodov sa uprednostní uchádzač, ktorý:

      a) má lepší celkový prospech zo ZŠ v 6. až 9. ročníku,

      b) má lepšie výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ,

      c) je úspešným riešiteľom olympiády, resp. odbornej súťaže aspoň v okresnom kole.                                                         

           4. Žiaci so ŠVVP budú mať upravené podmienky skúšky na základe žiadosti o úpravu, ktorú spolu s              aktuálnou dokumentáciou priložia k prihláške na štúdium.

       

      Prihlášky na štúdium podať riaditeľovi ZŠ do 8. apríla 2021.

       

      Ak sa na základe rozhodnutia ministra neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú. 

       

      Aktuálne Usmernenie MŠVVaŠ SR pre prijímacie konanie na stredné školy nájdete TU

        

      V Košiciach, 16. 02. 2021                                                               PaedDr. Peter Ivan

                           ver. 24.02.2021                                                                riaditeľ školy

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15 Košice Slovakia
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje