• Externé štúdium - prihlasovanie

     • Záujemcom o externé štúdium (získanie maturity, získanie špecializácie o odbore) oznamujeme, že prihlášky  na štúdium prijímame aj po termíne 31.5.2021.

      Prihlášku je možné podať elektronicky prostredníctvom webovej stránky školy: 

     • Oznámenie o konaní 2.kola prijímacích skúšok

     • Riaditeľ SSOŠ ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA DA VINCI, Tajovského 15, Košice, v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodol o konaní 2. kola prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022 na denné štúdium v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia. a v študijnom odbore 7237 M informačné systémy a služby.

      1. Na voľné miesta bude možné prijať:
      • uchádzačov o štúdium v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia,
      • uchádzačov o štúdium v študijnom odbore 7237 M informačné systémy a služby.
      1. V druhom kole možno prijať len tých žiakov, ktorí neboli prijatí na žiadnu strednú školu v prvom kole prijímacích skúšok.
      2. V termíne do 16. júna 2021 je možné podať prihlášku na štúdium na SŠ na svoju ZŠ alebo aj priamo k nám prostredníctvom skenu tlačiva prihlášky cez email, alebo poštou.
      3. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční 22. júna 2021. Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 23. júna 2021. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 25. júna 2021 strednej škole záväzné potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe.
      4. Ďalšie informácie o prijímacom konaní možno získať aj na www.kadavinci.sk alebo na tel.: 0904 682 778.

       

       

       

       

       

      V Košiciach 31.05.2021                                                                   PaedDr. Peter Ivan

                                                                                                                    riaditeľ školy

       

     • Prezenčné vzdelávanie od 10. mája 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ a v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID automatu sa s účinnosťou od 10.05.2021 obnovuje školské vyučovanie.V týždni od 10.05.2021 bude okres Košice podľa školského COVID automatu v I. stupni varovania – teda v ružovej farbe a na základe toho bude prebiehať prezenčná forma vyučovania pre všetkých žiakov školy.

      Pripomíname, že v súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania sme povinní rešpektovať Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu, opatrenia Úradu verejného zdravotníctva a zriaďovateľa.

      V pondelok 10.5.2021 udeľujeme žiakom Riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - konanie prijímacích skúšok v 2. termíne.

      Od utorka 11.5.2021 sa žiaci zúčastňujú prezenčného vyučovania podľa upraveného rozvrhu hodín.

      Aktuálne usmernenia k otváraniu školy budeme dopĺňať po ich zverejnení na stránke MŠVVaŠ SR a štátnych orgánov.

       

      PaedDr. Peter Ivan

      riaditeľ školy

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
    • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
    • Tajovského 15 Košice Slovakia
    • IČO: 35547031
    • DIČ: 2021680892
  • Novinky

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje