• Novinky

      • Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu na štúdium pre školský rok 2021/2022 ver. k 24.02.21

      •  

       Vzhľadom na súčasnú zložitú spoločenskú situáciu je proces výberu strednej školy veľmi náročný a neprehľadný. Aktuálne opatrenia nám žiaľ znemožňujú realizovať DOD v rozsahu a forme ako po iné roky.

       Aj napriek tomu, Vám veľmi radi predstavíme našu školu počas individuálnej konzultácie pri zachovaní protiepidemiologických opatrení.

       Ponúkame Vám: 

        

       Podmienky prijímacieho konania:

       1. Úspešné absolvovanie prijímacej skúšky z predmetov Matematika a Slovenský jazyk a literatúra
       2. Uchádzači, ktorí dosiahnu v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % budú prijatí aj keď nevyhoveli kritériám prijímacieho konania.
       3. Poradie uchádzačov v jednotlivých študijných odboroch sa určí podľa celkového súčtu bodov prijímacej skúšky z Matematiky a Slovenského jazyka a literatúry.

       Pri rovnosti bodov sa uprednostní uchádzač, ktorý:

       a) má lepší celkový prospech zo ZŠ v 6. až 9. ročníku,

       b) má lepšie výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ,

       c) je úspešným riešiteľom olympiády, resp. odbornej súťaže aspoň v okresnom kole.                                                         

            4. Žiaci so ŠVVP budú mať upravené podmienky skúšky na základe žiadosti o úpravu, ktorú spolu s              aktuálnou dokumentáciou priložia k prihláške na štúdium.

        

       Prihlášky na štúdium podať riaditeľovi ZŠ do 8. apríla 2021.

        

       Ak sa na základe rozhodnutia ministra neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú. 

        

       Aktuálne Usmernenie MŠVVaŠ SR pre prijímacie konanie na stredné školy nájdete TU

         

       V Košiciach, 16. 02. 2021                                                               PaedDr. Peter Ivan

                            ver. 24.02.2021                                                                riaditeľ školy

      • Ekonomická olympiáda - výsledky školského kola

      • V decembri 2020 sa žiaci 2.,3. a 4.ročníka zúčastnili školského kola Ekonomickej olympiády, ktorú organizuje INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Je to medzinárodná súťaž v znalostiach ekonómie a financií.

       Najlepšie výsledky dosiahli: Simona Timková 4.A, Barbora Lacková 3. A, Lukáš Prášil 4.A. Srdečne im gratulujeme !

       Na krajskom kole Ekonomickej olympiády bude našu školu reprezentovať Lukáš Prášil.

       Držíme mu palce!!!

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
    • skola@kadavinci.sk
    • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
    • Tajovského 15, 040 01 Košice Slovakia
    • IČO: 35547031
    • DIČ: 2021680892
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje