• Novinky

      • Usmernenie riaditeľa školy k otvoreniu šk. roka 2020/2021

      • Riaditeľ školy v súvislosti s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR počas trvania pandémie ochorenia Covid 19 vydáva nasledujúce usmernenie k nástupu žiakov pri otvorení školského roka 2020/2021:

       Zákonný zástupca:

       · Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

       · Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021 (ROR – Rúško, Odstup, Ruky)

       · Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie (Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strenej školy, jazykovej školy a alebo školského internátu) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti)

       · V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

       Žiaci:

       · Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, vrátane svojej triedy a odborných učební.

       · Pri vstupe do budovy školy si žiak dezinfikuje ruky.

       · Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

        

       PaedDr. Peter Ivan

       Riaditeľ školy

        

        

      • Otvorenie školského roka večerné a externé štúdium

      • Milí žiaci,

       Zasielame Vám organizačné pokyny k nástupu žiakov do školy v súvislosti s pokračujúcou pandémiou ochorenia COVID – 19. Informácie boli spracované na základe Manuálu pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021, ktorý zverejnilo MŠVVaŠ na svojej internetovej stránke.

       Školský rok 2020/2021 otvoríme v novej budove školy na Tajovského 15, Košice

                                                               dňa 3.9.2020 o 15.30

       Všetci žiaci sú povinní mať so sebou 2 ks rúšok, hygienické vreckovky, vyplnené a podpísané tlačivá:

       • Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka  https://www.minedu.sk/data/att/17126.docx
       • Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka   https://www.minedu.sk/data/att/17088.docx

       Žiaci sú povinní dodržiavať zvýšené opatrenia podľa odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva – ROR (Ruky, Odstup, Rúško)

       Milí žiaci, prosíme Vás o rešpektovanie a dodržiavanie opatrení, zodpovedné správanie počas vyučovania aj počas prestávok, aby sme spoločnými silami minimalizovali riziko šírenia nákazy a zbytočne neohrozovali zdravie seba a iných.

        

       Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vás.

       S pozdravom

       PaedDr. Peter Ivan

       Riaditeľ školy

      • Otvorenie školského roka 2020/2021 denné štúdium

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       Zasielame Vám organizačné pokyny k nástupu žiakov do školy v súvislosti s pokračujúcou pandémiou ochorenia COVID – 19. Informácie boli spracované na základe Manuálu pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021, ktorý zverejnilo MŠVVaŠ na svojej internetovej stránke.

       Školský rok 2020/2021 otvoríme v novej budove školy na Tajovského 15, Košice dňa 2.9.2020 nasledovne:

       8.00 – 9.00 – vstup žiakov do budovy školy podľa harmonogramu za dodržiavania hygienicko – epidemiologických opatrení:

       8.00 I.A               8.30 II.A               8.45  III.A          9.00  IV.A

        

       9.30 -  10.00 – slávnostné otvorenie školského roka

       Žiaci prichádzajú do školy bez doprovodu zákonného zástupcu z dôvodu eliminácie rizík v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid – 19.

       Všetci žiaci sú povinní mať so sebou 2 ks rúšok, hygienické vreckovky, vyplnené a podpísané tlačivá:

       • Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka, https://www.minedu.sk/data/att/17126.docx
       • Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka  https://www.minedu.sk/data/att/17088.docx
       • Súhlas so spracovaním osobných údajov

        

        Žiaci sú povinní dodržiavať zvýšené opatrenia podľa odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva – ROR (Ruky, Odstup, Rúško)

       Vo štvrtok 3.9.2020 majú všetci žiaci školy triednické hodiny v rámci ktorých prevezmú učebnice a oboznámia sa so Školským poriadkom, BOZP, Smernicou proti šikanovaniu.

       Milí žiaci, prosíme Vás o rešpektovanie a dodržiavanie opatrení, zodpovedné správanie počas vyučovania aj počas prestávok, aby sme spoločnými silami minimalizovali riziko šírenia nákazy a zbytočne neohrozovali zdravie seba a iných.

       Milí rodičia, prosíme Vás o spoluprácu v rámci dodržiavania hygienicko – epidemiologických opatrení, úzky kontakt s triednym učiteľom  v rámci poskytovania dôležitých informácií v prípade respiračného ochorenia dieťaťa, alebo aj podozrenia na ochorenie COVID – 19 u dieťaťa.

        

       Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vás.

       S pozdravom

       PaedDr. Peter Ivan

       Riaditeľ školy

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
    • skola@kadavinci.sk
    • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
    • Tajovského 15, 040 01 Košice Slovakia
    • IČO: 35547031
    • DIČ: 2021680892
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje