• Novinky

      • Určenie povinných a profilových predmetov pre prijímacie konanie na štúdium pre školský rok 2020/2021  

      • Kritériá prijímacieho konania pre študijné odbory:          

       • 6317 M obchodná akadémia
       • 7237 M informačné systémy a služby

       (výňatok)

        

       ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV 

       Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy

       Povinné predmety: slovenský jazyk a literatúra, matematika

       Profilové predmety: informatika, občianska náuka


       PROSPECH

       Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

        

       ĎALŠIE KRITÉRIA   
       Predmetové olympiády a súťaže - výsledky 

       Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

        

       Harmonogram prijímania na SŠ:

       1. Uchádzač alebo zákonný zástupca môže do 15. mája 2020 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy, ak nepodal prihlášky do 10. apríla v ZŠ.
       2. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.
       3. Zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe.
       4. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
       5. Zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín). 

        

       Podrobné informácie nájdete TU

        https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

        

       V tohtoročnom prijímacom konaní môžeme prijať až 41 žiakov v týchto študijných odboroch:

       • 6317 M obchodná akadémia  (so zameraním na informačné systémy podniku)
       • 7237 M informačné systémy a služby

       Radi vám odpovieme na všetky otázky o podmienkach prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021:

       volajte na 0904 682 778 alebo píšte na: skola@kadavinci.sk

        

        

       Príloha č. 1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

        

       Vaše meno, priezvisko, ulica č., PSČ, obec

        

        

       Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium 

       Palackého 14

       040 01 Košice

        

       V ............................................., dňa ......................

        

       Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

        

       Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________ bol prijatý/á na vašu strednú školu.

       Vyberiete jednu z nasledujúcich možností:

       • Záväzne ptvrdzujem rozhodnutie o prijatí a ptvrdzujem nastúp na štúdium.
       • Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú šklu, preto nenastúpi na štúdium v vašej strednej škole.

          

        

                                                               S pozdravom

        

       Podpis uchádzača / zákonného zástupcu

        

        

       * nehodiace sa preškrtnite

        

      • Informácie o termínoch a spôsobe podávania prihlášok na štúdium

      • Vážení rodičia, milí deviataci,

       vzhľadom na rozhodnutie ministra školstva Vám oznamujeme, že v termíne do 15. mája 2020 je možné podať prihlášku na štúdium na SŠ na svoju ZŠ alebo aj priamo k nám prostredníctvom skenu tlačiva prihlášky cez e- mail, alebo poštou.

       Rovnako je možné prehodnotiť pôvodný výber strednej školy a požiadať o presunutie prihlášky na inú strednú školu, kde je vyššia pravdepodobnosť prijatia podľa aktuálnych podmienok.

       Vzhľadom na novú situáciu Vám umožňujeme podať aj Elektronickú prihlášku na štúdium na SŠ v šk. roku 2020/2021, následne vás skontaktujeme a spoločne zariadime všetko potrebné.

       Link na prihlášku: https://ssosterciumke.edupage.org/register/

       Upozornenie: Elektronická prihláška nenahradzuje Prihlášku na štúdium na SŠ.

        

       Radi by sme Vás ešte upozornili na správny spôsob vyplnenia prihlášky pri výbere niektorého zo študijných odborov našej školy.

       Košická akadémia da Vinci je nástupcom Súkromnej strednej odbornej školy ekonomickej Tercium, keďže v dôsledku obmedzení spôsobených šírením epidémie koronavírusu dodnes nebol na MŠVVaŠ SR ukončený zápis zmeny názvu v sieti škôl SR, preto v prihláškach na prijímacie pohovory na SŠ prosíme naďalej uvádzať pôvodný názov školy:

       Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium, Palackého 14, Košice

        

       V tohtoročnom prijímacom konaní môžeme prijať až 41 žiakov v týchto študijných odboroch:

       • 6317 M obchodná akadémia  (so zameraním na informačné systémy podniku)
       • 7237 M informačné systémy a služby

        

       Radi vám odpovieme na všetky otázky o podmienkach prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021:

       volajte na 0904 682 778 alebo píšte na: skola@kadavinci.sk

      • Vážení rodičia, milí deviataci,

      • Radi by sme Vás informovali o správnom spôsobe vyplnenia prihlášky pri výbere niektorého zo študijných odborov našej školy.

       Košická akadémia da Vinci je nástupcom Súkromnej strednej odbornej školy ekonomickej Tercium, keďže v dôsledku obmedzení spôsobených šírením epidémie koronavírusu dodnes nebol na MŠVVaŠ SR ukončený zápis zmeny názvu v sieti škôl SR, preto v prihláškach na prijímacie pohovory na SŠ prosíme naďalej uvádzať pôvodný názov školy:

       Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium, Palackého 14, Košice

        

       V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR môžeme v tomto prijímacom konaní prijať až 41 žiakov v týchto študijných odboroch:

       • 6317 M obchodná akadémia  (so zameraním na informačné systémy podniku)
       • 7237 M informačné systémy a služby

       Radi vám odpovieme na všetky otázky o podmienkach prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021:

       volajte na 0904 682 778 alebo píšte na: skola@kadavinci.sk

      • S nami vyrastieš

      • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium,

       aj keď školy dočasne zatvorili svoje brány, my sme sa rozhodli pomôcť Vám deviatakom pri výbere vhodnej strednej školy.

       V dnešných dňoch, keď všetci netrpezlivo čakáme na to, ako sa ukončí deviaty ročník ale hlavne aké a kedy budú prijímacie skúšky, ponúkame Vám niekoľko zamyslení. 

       Urobiť správne rozhodnutie je dôležité, lebo na tomto rozhodnutí si budete budovať svoju budúcnosť, svoj pracovný i spoločenský život, svoje šťastie. A viete, kedy je človek šťastný? Jedna z definícií hovorí aj to, že ak robí to, čo ho v živote najviac baví, na čo má vnútorné predpoklady a danosti. A vtedy ho  dokonca  za to aj veľmi dobre platia.

       Ak ste dnes presvedčení o tom, že Vaša budúcnosť by mala byť spätá s ekonomikou a informatikou, poďte medzi nás. U nás Vám pomôžeme nájsť všetky tvoje vnútorné predpoklady a danosti. Naši skúsení a zanietení učitelia v spolupráci s odborníkmi zo spolupracujúcich firiem vám pomôžu objaviť a rozvinúť svoju vnútornú silu, ktorú v sebe máte (a o ktorej možno ani netušíte) v záujme toho, aby ste optimálnym spôsobom absolvovali štúdium v predmetoch, ktoré vás budú motivovať a tým zabezpečia rast nielen po odbornej, ale aj osobnostnej stránke.

       U nás sa naučíte zadefinovať si svoje osobné ciele na základe vašich predstáv, vízií.  Pripraviť si plány na ich dosiahnutie prostredníctvom postupných, realizovateľných krokov. Pochopíte, že aj vo vás sa skrýva úžasná energia, ktorá vám umožní dosiahnuť úspech a naučíte sa ju usmerňovať a využívať v prospech svojho rastu.   

       Naša spolupráca s American Academy (s pobočkami v Prahe, Brne, a Bratislave) nám dáva možnosť spoznávať a využívať aj nové moderné metódy vzdelávania a smerovať našich absolventov aj na niektoré univerzity v USA, či dve Medzinárodné vysoké školy v Prahe.

       Podstatou vzdelávania v našej škole bude postupne stále viac predmetov, ktoré budú voliteľné a ktoré priblížia naše vzdelávanie k predstavám našich partnerov (spolupracujúcich firiem, American Academy či spomínaných univerzít), ale hlavne k vašim osobným predstavám, predpokladom a danostiam.

       Naši odborní učitelia a lektori z praxe si uvedomujú, že všestranný rozvoj osobnosti našich žiakov je tou najdôležitejšou devízou do budúcnosti. Každý človek má v sebe silu, ktorá mu umožní dosiahnuť v živote maximum. Túto silu v každom z Vás spoločne nájdeme a rozvinieme do rozmerov, ktoré Vám umožnia už počas štúdia u nás, ale hlavne po jeho skončení prežiť svoj život podľa vlastných predstáv.

       My nemyslíme len na dosiahnutie cieľa, po ktorom príde šťastie. U nás už cesta k tomuto cieľu je zážitkom, ktorý sa oplatí.

        

       Ako budú tento rok prebiehať prijímacie pohovory na strednú školu?

       V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR môžeme v tomto prijímacom konaní prijať až 41 žiakov v týchto študijných odboroch:

       •           6317 M obchodná akadémia  (so zameraním na informačné systémy podniku)

       •           7237 M informačné systémy a služby

        

       Radi vám odpovieme na všetky otázky o podmienkach prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021:

       volajte na 0904 682 778 alebo píšte na: skola@kadavinci.sk

      • Ako budú tento rok prebiehať prijímačky na strednú?

      • Hrozba koronavírusovej nákazy ovplyvnila výrazne aj chod našej školy.

       Preto vám dávame do pozornosti informácie, v akom režime sa budú tento rok odohrávať.

       Ministerstvo určilo nový termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. 

       Súčasťou prihlášok štandardne býva aj potvrdenie o zdravotnom stave, to však tento rok kvôli mimoriadnym opatreniam nie je potrebné dokladať.

       Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. 


       Riaditeľ strednej školy zverejní upravené údaje potrebné k prijímačkám, ako sú kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium do 28. apríla 2020. 

       Prijímacie skúšky do stredných škôl sa budú konať v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania.

       Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna, najneskôr do 30. júna.
        

       Informácie budeme priebežne dopĺňať a aktualizovať.

       Radi by sme vám vopred poďakovali za súčinnosť a trpezlivosť. Veríme, že oceníte našu snahu nájsť alternatívne riešenia v tejto zložitej situácii.

       Dovtedy Vám radi odpovieme na všetky otázky o podmienkach prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021:

       volajte na 0904 682 778 alebo píšte na: skola@kadavinci.sk

        

        

       PaedDr.Peter Ivan

       riaditeľ školy

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
    • skola@kadavinci.sk
    • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
    • Tajovského 15, 040 01 Košice Slovakia
    • IČO: 35547031
    • DIČ: 2021680892
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje