• Novinky

      • Oznámenie o prerušení vyučovania zo dňa 24.03.2020

      • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, v súlade s § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. MŠVVaŠ SR v dôsledku ohrozenia života a zdravia žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom, ochorením COVID-19 ostáva naďalej vyučovanie v školách a školských zariadeniach prerušené až do odvolania.

       Písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia.

       Interná maturitná skúška žiakov sa bude konať v termíne do 30. júna 2020, do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania.

       Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. 

       Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

       O podmienkach prijímacieho konania budeme verejnosť informovať. 

        

       Upozorňujeme žiakov, že prerušenie vyučovania nie je obdobím školských prázdnin, ale ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.

       Viac informácií pre žiakov a rodičov nájdete na Edupage školy po prihlásení.

       V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte výlučne telefonicky na 0904 682 778, alebo mailom na: skola@kadavinci.sk.

       PaedDr. Peter Ivan

       riaditeľ

      • Oznam - 13.03.2020

      • OZNAMUJEME VÁM, že škola bude od 16.03.2020 do 27.03.2020 ZATVORENÁ.

       Na základe rozhodnutia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách..., v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

       Škola zabezpečí samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

       Viac informácií pre žiakov a rodičov nájdete na Edupage školy po prihlásení.

       V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte výlučne telefonicky na 0904 682 778, alebo mailom na: skola@kadavinci.sk.

        

       PaedDr. Peter Ivan

       riaditeľ


      • Oznam

      • Krízový štáb SR prijal vo štvrtok 12.03.2020 o. i. aj nasledujúce opatrenie:

       Zatvorenie škôl a školských zariadení minimálne na 14 dní.
       Preto bude od pondelka 16.3.2020 škola uzavretá.
       Kvôli zatvoreniu škôl sa posúvajú aj termíny písomných maturitných skúšok.
       Podrobnejšie informácie budeme zverejňovať priebežne prostredníctvom Edupage a webovej stránky.

       V piatok 13. 03. 2020 bude škola otvorená v čase od 10.00 do 12.00.

       V prípade potreby osobnej návštevy školy  kontaktujte riaditeľa školy na t.č. 0904 682 778.

       V snahe zabezpečiť kontinuitu vzdelávacieho procesu sú žiakom zadávané úlohy prostredníctvom Edupage jednotlivými vyučujúcimi.

       PaedDr. Peter Ivan
       riaditeľ školy

      • Prerušenie vyučovania

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       zriaďovateľ našej školy dňa 10.3.2020 rozhodol o prerušení vyučovacieho
       procesu v škole v termíne od stredy 11.03.2020 do 13.03.2020.

       Z obedov budú žiaci odhlásení.

       O aktuálnych opatreniach Vás budeme informovať prostredníctvom Edupage,
       e-mailu a webovej stránky školy.

       Počas trvania vyučovacieho voľna pripomíname žiakom a rodičom a zákonným
       zástupcom žiakov, aby sa žiaci zdržali sociálnych kontaktov a zotrvávali
       doma s cieľom preventívnych opatrení a zabráneniu šírenia respiračných
       ochorení a koronavírusu.

       V termíne od 17.3 do 18.3.2020 sú naplánované celoštátne maturitné
       skúšky pre žiakov IV.B, pokiaľ MŠVVaŠ nerozhodne inak. Cieľom
       preventívnych opatrení je zabezpečiť hladký priebeh maturitných skúšok.

       Odporúčame rodičom a zákonným zástupcom žiakov, ktorí boli v zahraničí v
       krajinách s výskytom  koronavírusu, aby sledovali zdravotný stav
       svojich detí a prípadne príznaky respiračných ochorení po dobu 14 dní od
       návratu na Slovensko. V prípade potreby kontaktujte obvodného pediatra.
       Prosím, aby ste priebežne informovali triednych učiteľov o výskyte
       ochorenia u žiaka počas doby prerušenia vyučovania.


       S pozdravom

       PaedDr. Peter Ivan
       riaditeľ školy 

      • Prerušenie vyučovania

      •  

       Riaditeľ SSOŠ ekonomickej Tercium, Palackého 14, Košice, na základe Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky, Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a po konzultácií s RÚVZ zo dňa 09. 03. 2020,

        

       prerušuje vyučovací proces v dňoch 09.3.2020 a 10.3.2020

        

       z organizačných dôvodov v súlade s ustanovením §150 ods. 5 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov.

        

       Vážení rodičia, žiaci,  žiadame Vás, aby ste v prípade, že ste počas jarných prázdnin alebo počas posledných dní navštívili v zahraničí krajinu, v ktorej bol koranavírus Covid-19 a SARS-CoV 20 potvrdený, bezodkladne informovali o skutočnosti triedneho učiteľa a odkonzultovali ďalší postup.

        

       O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

        

        

        

       PaedDr. Peter Ivan

        

       riaditeľ školy

        

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
    • skola@kadavinci.sk
    • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
    • Tajovského 15, 040 01 Košice Slovakia
    • IČO: 35547031
    • DIČ: 2021680892
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje