• Hodnotiace správy 2005 - 2019

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  § 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

  Základné identifikačné údaje

  Názov školySúkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium, Palackého 14, Košice
  Adresa školyPalackého 14, 040 01 Košice
  Telefón+421 x 055 6742251
  E-mailskola@tercium.sk
  WWW stránkassosterciumke.edupage.org
  Zriaďovateľ 

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľPaedDr. Peter Ivan   
  ZRŠ    
  ZRŠ    
  ZRŠ    

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predseda  
  pedagogickí zamestnanci  
  ostatní zamestnanci  
  zástupcovia rodičov  
  zástupca zriaďovateľa  
  iní  

  § 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 81

  Počet tried: 7

  Podrobnejšie informácie:

  TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
  I.A9 
  I.D2 
  II.A12 
  II.D4 
  III.B16 
  IV.A4 
  IV.B3 

  § 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

  Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat

  Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat

  Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet / počet dievčat

  Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: súčet / počet dievčat


   Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
  prihlásení        
  prijatí        
  % úspešnosti        

  § 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

  Klasifikácia tried

  TriedaADKAOKANJAPEAPISAIASFBAKBNPBIECPXCJOCBACZDCVM
  I.A  2,44 1,56 1,56        
  I.D      1      1,5 
  II.A2,08 3,25 1,75          
  II.D      2      1,75 
  III.B1 3,3312,53          
  IV.A  2,572,272,13  2,2       
  IV.B  2,89 2,89  3,11       

  TriedaCPNCVUCFACFPDANDPVDASDNVDEJEKLEKCECVEKOEKPPEJ
  I.A        1,44      
  I.D 1,5     1,5       
  II.A        1,91      
  II.D 2     1,75       
  III.B          1    
  IV.A      1,93   2,27    
  IV.B      3,11        

  TriedaETVFIAFMTFPLFIMFRJGEGHOGHOKHKSHVYHOSINFIVTJEU
  I.A      1,11        
  I.D               
  II.A               
  II.D 22,25            
  III.B  2,87            
  IV.A 1,93             
  IV.B               

  TriedaKMUKMUKAJKNJKRJKJPMEKMEKMAKMNZMOFMKTMATNBVNAH
  I.A1,11           2,67  
  I.D               
  II.A         2,75 2,553,67  
  II.D        1      
  III.B           3,143,33  
  IV.A      2,8    2,332,4  
  IV.B      3,33    2,67   

  TriedaNEJOBNOALOBKONJORUOFPPERPEMPDNETPPKKPALKDOPOE
  I.A2,331,11            2,22
  I.D      1 1      
  II.A2,891,45            3,33
  II.D               
  III.B2,86 3,5            
  IV.A1,67 2,54  3         
  IV.B3 3  4         

  TriedaPOFPDUPOIPPFPDSPČOZPRNPRWPRXRUJRUXSOPEMSSEMESI
  I.A         1,5     
  I.D               
  II.A 3,08       2     
  II.D1              
  III.B 3,43    2,53  2,88     
  IV.A      2,13  2,38    2,47
  IV.B      2,44  4     

  TriedaSJLKMMSTYSPRSTATEVTEVTČOZTVZTHFUCTUCRMEUVEYZQP
  I.A2,44  1 1       1,441,56
  I.D           1   
  II.A3,58  1,25 1  1,5    2 
  II.D           2   
  III.B4    1         
  IV.A2,73  1 1         
  IV.B3,67  1           

  Prospech žiakov

  TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
  I.A942211000
  I.D220000000
  II.A1223340110
  II.D412100000
  III.B16001225000
  IV.A400310000
  IV.B300301000

  Dochádzka žiakov

  TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
  I.A91812201,331812201,3300,00
  I.D200,0000,0000,00
  II.A122851249,692840248,76110,93
  II.D400,0000,0000,00
  III.B1600,0000,0000,00
  IV.A4684171,00682170,5020,50
  IV.B300,0000,0000,00

  Výsledky externých meraní

  NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
  Monitor SJL   
  Monitor MAT   

  Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

  PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
  Anglický jazykB119(9/10)51,44%1560,33%155543 2,2917
  Anglický jazykB23(2/1)45,00%373,33%33    1,003
  Praktická časť odbornej zložky 25(11/14)           
  Ruský jazykB13(0/3)29,20%217,50%2 2   2,002
  Slovenský jazyk a literatúra 26(11/15)42,75%2551,98%265511212,5424
  Teoretická časť odbornej zložky 25(11/14)    837412,4323

  Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

  PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
  Praktická časť odbornej zložky 25(11/14)934512,3622

  § 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

  Odbory a učebné plány

  TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
  I.A6341 M škola podnikania 
  I.D6332 Q daňové služby 
  II.A6317 M obchodná akadémia 
  II.D6332 Q daňové služby 
  III.B6317 M obchodná akadémia 
  IV.A6317 M obchodná akadémia 
  IV.B6317 M obchodná akadémia 

  § 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

  Zamestnanci

  Pracovný pomer

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP    
  DPP    
  Znížený úväzok    
  ZPS    
  Na dohodu    

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov   
  vychovávateľov   
  asistentov učiteľa   
  spolu   

  § 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

  Vzdelávanie zamestnancov

  Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
  1.kvalifikačná skúška  
  2.kvalifikačná skúška  
  štúdium školského manažmentu  
  špecializačné inovačné štúdium  
  špecializačné kvalifikačné  
  postgraduálne  
  doplňujúce pedagogické  
  vysokoškolské pedagogické  
  vysokoškolské nepedagogické  

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

  § 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2018/2019 boli školou vypracované projekty:

  § 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

  Druh inšpekcie:

  Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2018/2019, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

  - veľmi dobrá

  - dobrá

  - priemerná

  - málo vyhovujúca

  - nevyhovujúca

  - kľúčové pozitívne stránky školy

  - oblasti vyžadujúce zlepšenie

  § 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

  Materiálno-technické podmienky

  V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

  - priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

  - zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

  - stručnú analýzu súčasného stavu

  - potreby a pripravované plány

  § 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  ...

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  ...

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  ...

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  ...

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  ...

  § 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

  Návrh opatrení:

  § 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Informačno komunikačné zručnosti18 Tomáš Adam
  Informačno komunikačné zručnosti · IID+IA+IIA+IIIB18 Tomáš Adam
  Nebojme sa ruštiny!8 Mgr. Lýdia Pirická
  Nebojme sa ruštiny! · IVB+IIIB+IIA+IVA8 Mgr. Lýdia Pirická
  Rozprávame po anglicky9 Mgr. Danica Fetyko-Grusová
  Rozprávame po anglicky · IVA+IVB+IIA+IA+ID9 Mgr. Danica Fetyko-Grusová
  Test · Masnicová, Bibiána0 Tomáš Adam
  Vesolo i vážne s matematikou11 RNDr. Nataša Babicová
  Vesolo i vážne s matematikou · IVA+IA+IIIB+IIA11 RNDr. Nataša Babicová

  Záver

  Vypracoval: PaedDr. Peter Ivan

  V Košiciach, 10. februára 2020

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
   • skola@kadavinci.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15, 040 01 Košice Slovakia
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje