• Študijné odbory

     •  A pre  absolventov ZŠ štvorročné štúdium: 

      6317 M obchodná akadémia

      7237 M informačné systémy a služby

      a získanie úplného  stredného  odborného  vzdelania  ISCED 3A (maturita zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, praktickej zložky odborných predmetov – riešenie príkladu, teoretickej zložky odborných predmetov – ústna odpoveď) dokladované maturitným  vysvedčením.

      B pre absolventov SŠ s maturitou dva  roky kvalifikačného  pomaturitného  štúdia  a získanie úplného  stredného odborného  vzdelania  ISCED 4A - ďalšej kvalifikácie v uvedených odboroch (maturuje sa z praktickej zložky odborných predmetov a teoretickej zložky odborných predmetov) dokladovanej maturitným  vysvedčením.

      C pre absolventov SŠ s maturitou ekonomického zamerania v prípade hlbšieho záujmu o problematiku daní a finančných služieb dva roky pomaturitného  špecializačného  štúdia odboru

      6332  Q daňové služby

      a získanie vyššieho  odborného  vzdelania  ISCED 5B ukončeného absolventskou skúškou (obhajoba písomnej absolventskej práce a komplexná skúška z odborných predmetov)s udelením absolutória, dokladované absolventským  diplomom   právom používať titul „DiS“.

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
   • skola@kadavinci.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15, 040 01 Košice Slovakia
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje