• Vízia a princípy školy

    • SÚKROMNÁ SOŠ EKONOMICKÁ  -  KOŠICKÁ AKADÉMIA

      

     Potenciál rastu školy vidíme v novom  zadefinovaní jej identity a imidžu spolu s rozvojom a neustálou modernizáciou materiálneho zázemia a skvalitňovaním výchovno-vzdelávacieho procesu.

     Orientácia vzdelávacieho profilu na potreby trhu práce v úzkej spolupráci  s partnermi vo vzdelávaní – zamestnávateľmi a vysokými školami. 

     Naša vízia:

     KOŠICKÁ AKADÉMIA - moderná stredná škola – líder v prepájaní odborného vzdelávania a trhu práce."

      

     Hlavnými prostriedkami na naplnenie tejto vízie sú:

      

     • kvalitný Školský vzdelávací program a jeho realizácia v spolupráci so zamestnávateľmi,
     • akcent na neustálu modernizáciu vzdelávacieho procesu školy a jeho otvorenosť,
     • odborná prax vo firmách, potenciál uplatnenia absolventov SŠ,
     • rozšírená výučba cudzích jazykov, IKT, matematiky.

      

      

      

     Základnými princípmi školy sú:

      

     • partnerský prístup k žiakom a rodičom na báze otvorenej komunikácie a vzájomného rešpektu,
     • výber kvalitných pedagógov,
     • individuálny prístup pedagógov k žiakom,
     • dôraz na rozvoj komunikačných zručností žiaka v ústnom a písomnom prejave v materinskom a cudzom jazyku,
     • prepojenie školy s praxou,
     • nadštandardná výučba cudzích jazykov a informatických predmetov,
     • nadštandardné materiálno-technické vybavenie,
     • garancia benefitov pre žiaka za zaplatený školský poplatok,
     • odmeňovanie vynikajúcich študentov - odpustenie časti školského poplatku, ceny za reprezentáciu školy,
     • zaistenie bezpečného prostredia bez kriminality, šikanovania a drog.

      

      

      

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15 Košice Slovakia
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje