• ŠKOLA V KOCKE

     • Vízia a princípy školy

     • SÚKROMNÁ SOŠ EKONOMICKÁ  -  KOŠICKÁ AKADÉMIA

       

      Potenciál rastu školy vidíme v novom  zadefinovaní jej identity a imidžu spolu s rozvojom a neustálou modernizáciou materiálneho zázemia a skvalitňovaním výchovno-vzdelávacieho procesu.

      Orientácia vzdelávacieho profilu na potreby trhu práce v úzkej spolupráci  s partnermi vo vzdelávaní – zamestnávateľmi a vysokými školami. 

      Naša vízia:

      KOŠICKÁ AKADÉMIA - moderná stredná škola – líder v prepájaní odborného vzdelávania a trhu práce."

       

      Hlavnými prostriedkami na naplnenie tejto vízie sú:

       

      • kvalitný Školský vzdelávací program a jeho realizácia v spolupráci so zamestnávateľmi,
      • akcent na neustálu modernizáciu vzdelávacieho procesu školy a jeho otvorenosť,
      • odborná prax vo firmách, potenciál uplatnenia absolventov SŠ,
      • rozšírená výučba cudzích jazykov, IKT, matematiky.

       

       

       

      Základnými princípmi školy sú:

       

      • partnerský prístup k žiakom a rodičom na báze otvorenej komunikácie a vzájomného rešpektu,
      • výber kvalitných pedagógov,
      • individuálny prístup pedagógov k žiakom,
      • dôraz na rozvoj komunikačných zručností žiaka v ústnom a písomnom prejave v materinskom a cudzom jazyku,
      • prepojenie školy s praxou,
      • nadštandardná výučba cudzích jazykov a informatických predmetov,
      • nadštandardné materiálno-technické vybavenie,
      • garancia benefitov pre žiaka za zaplatený školský poplatok,
      • odmeňovanie vynikajúcich študentov - odpustenie časti školského poplatku, ceny za reprezentáciu školy,
      • zaistenie bezpečného prostredia bez kriminality, šikanovania a drog.

       

       

       

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
   • skola@kadavinci.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15, 040 01 Košice Slovakia
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje