• Profil absolventa

     • Odborné kompetencie absolventa ŠO obchodná akadémia

     •  

      VÝBER Z ODBORNÝCH KOMPETENCIÍ ABSOLVENTA ŠO OBCHODNÁ AKADÉMIA

      Požadované vedomosti

      Absolvent má:

      • aktívne používať ekonomické pojmy a princípy obchodno-podnikateľských činností v trhovej ekonomike, ovládať ich súvislosti,
      • poznať základné makroekonomické pojmy, ekonomické zákony a typy ekonomických systémov, podstatu trhového mechanizmu, úlohu štátu, peňazí v ekonomike,
      • ovládať metodiku a postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva a vedenie jednoduchého účtovníctva,
      • vedieť analyzovať finančnú situáciu účtovnej jednotky na základe podkladov z účtovníctva,
      • poznať základnú odbornú terminológiu z oblasti techniky administratívy a obchodnej a úradnej korešpondencie,
      • ovládať podstatu podnikovej činnosti,
      • poznať pracovnoprávnu problematiku, činnosti súvisiace s personálnou činnosťou,
      • poznať právne formy podnikania,
      • mať potrebné znalosti o bankovej sústave, daňovej sústave a poisťovníctve,
      • poznať obsah a formy platobného styku a finančných operácií,
      • mať potrebné ,znalosti pre prácu s informačnou a výpočtovou technikou,
      • vedieť sa orientovať v základných predpisoch obchodného, živnostenského, občianskeho a pracovného práva,
      • ovládať zásady spoločenskej komunikácie.

      Požadované zručnosti

      Absolvent vie:

      • pracovať na PC na užívateľskej úrovni,
      • spracúvať a vhodnými metódami hodnotiť informácie s využitím komunikačných a informačných technológií,
      • účtovať v podvojnej a jednoduchej sústave účtovníctva,
      • spracovať a vyhotoviť doklady a formuláre z oblasti finančného účtovníctva, fakturácie, skladového hospodárstva, mzdovej problematiky, evidencie majetku, daní,
      • vypočítať a interpretovať základné ekonomické ukazovatele,
      • uplatňovať v podnikateľskej činnosti základné právne normy,
      • spracúvať vecne, jazykovo a formálne správne písomnosti spojené s podnikateľskou činnosťou v tuzemsku a zahraničí s využitím súčasnej techniky,
      • písať hmatovou metódou, ovládať techniky spracovania textu a dodržiavať normalizovanú úpravu písomností,
      • pracovať s odbornou literatúrou,
      • uplatniť v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania,
      • ovládať odbornú terminológiu v svojom odbore (aj v cudzom jazyku),
      • základné zásady rokovania s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi,
      • schopný aplikovať poznatky z rôznych vyučovacích predmetov v súbornej práci podnikateľský zámer.
  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
   • skola@kadavinci.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15, 040 01 Košice Slovakia
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje