• Odborné kompetencie absolventa ŠO obchodná akadémia

    •  

     VÝBER Z ODBORNÝCH KOMPETENCIÍ ABSOLVENTA ŠO OBCHODNÁ AKADÉMIA

     Požadované vedomosti

     Absolvent má:

     • aktívne používať ekonomické pojmy a princípy obchodno-podnikateľských činností v trhovej ekonomike, ovládať ich súvislosti,
     • poznať základné makroekonomické pojmy, ekonomické zákony a typy ekonomických systémov, podstatu trhového mechanizmu, úlohu štátu, peňazí v ekonomike,
     • ovládať metodiku a postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva a vedenie jednoduchého účtovníctva,
     • vedieť analyzovať finančnú situáciu účtovnej jednotky na základe podkladov z účtovníctva,
     • poznať základnú odbornú terminológiu z oblasti techniky administratívy a obchodnej a úradnej korešpondencie,
     • ovládať podstatu podnikovej činnosti,
     • poznať pracovnoprávnu problematiku, činnosti súvisiace s personálnou činnosťou,
     • poznať právne formy podnikania,
     • mať potrebné znalosti o bankovej sústave, daňovej sústave a poisťovníctve,
     • poznať obsah a formy platobného styku a finančných operácií,
     • mať potrebné ,znalosti pre prácu s informačnou a výpočtovou technikou,
     • vedieť sa orientovať v základných predpisoch obchodného, živnostenského, občianskeho a pracovného práva,
     • ovládať zásady spoločenskej komunikácie.

     Požadované zručnosti

     Absolvent vie:

     • pracovať na PC na užívateľskej úrovni,
     • spracúvať a vhodnými metódami hodnotiť informácie s využitím komunikačných a informačných technológií,
     • účtovať v podvojnej a jednoduchej sústave účtovníctva,
     • spracovať a vyhotoviť doklady a formuláre z oblasti finančného účtovníctva, fakturácie, skladového hospodárstva, mzdovej problematiky, evidencie majetku, daní,
     • vypočítať a interpretovať základné ekonomické ukazovatele,
     • uplatňovať v podnikateľskej činnosti základné právne normy,
     • spracúvať vecne, jazykovo a formálne správne písomnosti spojené s podnikateľskou činnosťou v tuzemsku a zahraničí s využitím súčasnej techniky,
     • písať hmatovou metódou, ovládať techniky spracovania textu a dodržiavať normalizovanú úpravu písomností,
     • pracovať s odbornou literatúrou,
     • uplatniť v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania,
     • ovládať odbornú terminológiu v svojom odbore (aj v cudzom jazyku),
     • základné zásady rokovania s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi,
     • schopný aplikovať poznatky z rôznych vyučovacích predmetov v súbornej práci podnikateľský zámer.
  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15 Košice Slovakia
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje