• Kurzy

     • kurzy z oblasti: manažment, marketing, personalistika

     • V rámci rekvalifikácie a rozšírenia svojho profesijného zamerania ponúkame vzdelávacioe kurzy zamerané na:

      • Základné podnikateľské kompetencie, 40 hodín

      Absolvent modulu  tvorivo využíva svoje osobnostné a odborné predpoklady pri dosahovaní svojich cieľov úspešne sa uplatniť vo svete práce a rozvoji svojej profesionálnej kariéry. V záujme vlastného rozvoja a svojej prípravy na budúcnosť, robí podložené rozhodnutia o ďalšom vzdelávaní a profesijnom zameraní. Vďaka získaným podnikateľským kompetenciám dokáže iniciatívne meniť  myšlienky na skutky, optimálne využívať svoje osobnostné a odborné predpoklady, uplatňovať tvorivosť, inováciu a riskovanie, plánovať a riadiť projekty pre dosiahnutie cieľov, pre úspešné uplatnenie sa vo svete práce, zmocniť sa príležitostí pre budovanie a rozvoj svojej profesijnej kariéry, i v celoživotnom vzdelávaní.

      • Obchodné a predajné zručnosti, 40 hodín

      Absolvent modulu spozná moderný a inovatívny prístup k predaju – nový hardselling. Dôsledne a cieľavedome  buduje vzťahy so zákazníkmi nutné k vybudovaniu dlhodobého a funkčného obchodného partnerstva. Kurz prehlbuje dobré vyjadrovacie schopnosti a vedomosti z umenia rokovať so zákazníkmi, vedieť s nimi nadviazať kontakt a správne s nimi komunikovať. Získané poznatky využije pri riešení pracovných, sociálnych a osobných situácií. Efektívne vyrieši problémy, poradí, pochopí sťažnosti, odmietne nevýhodnú spoluprácu, „číta“ neverbálne signály, lepšie porozumie druhým a bude vedieť primeranejšie reagovať počas komunikácie.  Absolvent modulu pozná základné body prípravy na prezentáciu seba, témy a produktu. Vie zrozumiteľne, súvislo a presvedčivo prezentovať, a tým ovplyvňovať jednotlivcov aj skupiny želateľným smerom, viesť predajný rozhovor – prezentovať a predať tovar alebo službu zákazníkovi.

      • Marketing a reklama (moderná marketingová komunikácia), 50 hodín

      Absolvent kurzu  získa praktické manažérske prístupy k marketingu, ktoré ho pripravia na reálne podnikateľské problémy. Spozná východiská modernej marketingovej komunikácie,  marketingový komunikačný mix - reklama, public realtions, publicitu, podporu predaja, distribučné stratégie. Oboznámi sa s  marketingovou komunikáciou na internete a trendami marketingovej komunikácie 21. storočia. Získa zručnosti na prípravu kampane, tvorbu reklamy a zostavenie marketingového plánu.  Prípadové štúdie odhaľujú skutočný význam marketingu v našom každodennom živote a rastúci vplyv internetového obchodu.

      • Ľudské zdroje, personalistika, 46 hodín

      Absolvent kurzu ovláda Zákonník práce a súvisiace právne predpisy v aktuálnom znení. Je zručný v oblasti problematiky týkajúcej sa pracovnej zmluvy, foriem pracovného procesu, vymeriavacieho základu, sadzieb poistného. Dokáže spracovať podklady pre výpočet miezd, pozná komplexné spracovanie mzdovej agendy, zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti, registračné a oznamovacie povinnosti, vypracovanie prehľadov, vrátane komunikácie s príslušnými úradmi, ovláda mzdový softvér Olymp.

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
   • skola@kadavinci.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15, 040 01 Košice Slovakia
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje