• ŠKOLA V KOCKE

     • Využitie školského poplatku

     •  

       Školský poplatok slúži výlučne na zabezpečenie nadštandardných podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu pre študentov. Škola Vám garantuje:

      • školský poplatok je na školský rok stanovený v maximálnej výške na 60 €/mesiac,
      • skutočná výška školského poplatku závisí od prospechu - čím lepší prospech, tým nižší poplatok,


      žiakovi škola zo školského poplatku uhrádza:

      • zakúpenie softvérového vybavenia pre každého žiaka,
      • bezplatné absolvovanie prípravy na certifikáty spoločnosti KROS,
      • prístup do prostredia košických vysokých škôl,
      • prax vo firmách s IT zameraním,
      • úrazové poistenie a poistenie proti krádeži na celé štúdium,
      • bezplatný prístup do internej elektronickej databázy školy (e-learning) s učebnými textami, prezentáciami, testami a pod., ktorá je doplňujúcou pomôckou k učebniciam, ktoré dostáva žiak bezplatne ako na ktorejkoľvek strednej škole,
      • 50 % zľavu na všetky kurzy organizované školou alebo jej zriaďovateľom v popoludňajších hodinách pre verejnosť,
      • 10 % zľavu na všetky kurzy organizované školou alebo jej zriaďovateľom v popoludňajších hodinách pre verejnosť pre rodiča alebo rodinného príslušníka žiaka školy,
      • bezplatné pripojenie na WiFi sieť vo všetkých priestoroch školy,
      • nárok na bezplatné doučovanie po vyučovaní v prípade potreby a záujmu žiaka vo vybranom predmete,
      • prístup rodiča k internetovej žiackej knižke študenta.
  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
   • skola@kadavinci.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15, 040 01 Košice Slovakia
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje