• Externé štúdium

    •  II.   2 - ročné pomaturitné štúdium na získanie ekonomickej kvalifikácie, resp. špecializácie pre absolventov SŠ a SOU s maturitou

      špecializačné štúdium ukončené obhajobou absolventskej práce a komplexnou skúškou z odborných predmetov dokladované absolventským diplomom s právom používať titul „DiS“, získanie vyššieho odborného vzdelania

      

     študijný odbor: 6332 Q daňové služby   

     forma štúdia: podľa požiadaviek záujemcov – denná, externá

      

     Podmienky prijímacieho konania:

     • Bez prijímacích skúšok, predloženie maturitného vysvedčenia, (záujemci o ŠO 6332 Q získané vzdelanie  odboru skupiny 63 a 64 ekonomika, organizácia, obchod a služby).
     • Podanie prihlášky na štúdium do 31.5.2023, v osobitných prípadoch do 31.8.2023.
     • Zápis uchádzačov na štúdium 30.06.2023, resp. posledný augustový týždeň.

      

      III.        externé maturitné štúdium pre absolventov SOŠ, absolventov ZŠ

      

     študijné odbory:    6341 M škola podnikania

                                              

                                               6317 M obchodná akadémia

      

     Podmienky prijímacieho konania:

     • Bez prijímacích skúšok, predloženie dokladov o ukončenom vzdelaní (minimálne základné vzdelanie) a podanie prihlášky na štúdium do 31.5.2023, v osobitných prípadoch do 31.8.2023.
     • Zápis uchádzačov na štúdium 30.06.2023, resp. posledný augustový týždeň.

      

     Škola uzavrie s každým prijatým uchádzačom o štúdium zmluvu o poskytovaní vzdelávania.

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
   • skola@kadavinci.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15, 040 01 Košice Slovakia
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje